Swiss premium oral careSwiss premium oral care

Välj ditt land Sverige Sverige
Fraktfritt över 450 SEK
Leverans inom 3 till 5 arbetsdagar
Säker betalning med 3D Secure

ALLMÄNNA AFFÄRSVILLKOR  FÖR DENNA WEBSIDA

 1. Omfattning
 2. Registrering
 3. Upprättande av kontrakt
 4. Priser
 5. Upphämtning från företagets ort
 6. Leverans och leveranskostnader
 7. Beviljande av nyttjanderätter för digitalt innehåll och programvarulicenser
 8. Äganderätt och uppsägning av kontrakt
 9. Varaktighet och uppsägning av kontrakt vid prenumerationsavtal
 10. Förfallodatum och betalning
 11. Lagstadgad ångerrätt för Curaden/Curaprox varor
 12. Garanti och ansvar
 13. Adresser
 14. Sekretess, Upphovsrätt och Varumärken

Version av: 27 april 2020
 

1) Omfattning

Dessa allmänna användarvillkor (GTB) gäller för affärsrelationer mellan Curaden Slovenija d.o.o., ett dotterbolag till Curaden AG, (nedan: Curprox/Curaden) och konsumenter eller företag (nedan kallade "Kund" eller "Kunder") i den senaste versionen som är tillgänglig när du öppnar webbplatsen eller beställer produkter med avseende på de produkter som visas av Curaprox/Curaden i webshopen.

Dessa GTB ska i tillämpliga delar gälla avtal om tillhandahållande av digitalt innehåll, programvarulicenser eller kuponger, om inte annat uttryckligen överenskommits. Vid leverans av programvarulicenser är säljarens skyldighet att tillhandahålla en licensnyckel som möjliggör användning av den programvara som säljs. Kunden förvärvar inte några immateriella rättigheter till programvaran. När det gäller programvarans egenskaper är den relevanta produktbeskrivningen auktoritativ.

Dessa GTB kan tillämpas på avtal om produkter (varor eller tjänster) som tillhandahålls i form av antingen en engångsleverans eller löpande leverans ("abonnemangsavtal"). När det gäller ett abonnemangsavtal åtar sig Curaprox/Curaden att leverera den nödvändiga produkten under hela den överenskomna giltighetstiden för avtalet.

Löpande kan sekre Sekretesspolicyn tesspolicyn eller nuvarande GTB i webshopen anpassas, kompletteras eller ändras. När du går in på eller besöker webbplatsen ska den version av webbplatsen som är tillgänglig vid den tidpunkten vara den gällande versionen. Besök den här sidan regelbundet för att se de senaste reglerna. Vi kommer att hålla dig informerad om eventuella väsentliga ändringar i denna sekretesspolicy genom att visa ett meddelande på vår webbplats och/eller mobila appar samt en uppdaterad version av sekretesspolicyn. Om du inte samtycker till de ändrade reglerna, vänligen informera oss om din invändning genom att skicka ett e-postmeddelande till post@curaprox.se och ta bort din användarprofil, om du har skapat en, med det faktiska datumet för ändringarna. Utan din avbokning kommer din användarprofil att fortsätta att visas enligt de nya reglerna även efter det att ändringarna träder i kraft.

Med "konsument" avses varje person som ingått juridiskt bindande transaktioner för syften som inte i första hand är kommersiella och/eller hänförliga till oberoende affärsverksamheter. Med "verksamhet" avses en enskild eller en juridisk person eller ett partnerskap med en juridisk person som inleder en juridiskt bindande transaktion vid utövandet av kommersiell eller oberoende affärsverksamhet.

Beställningar och leveranser är endast möjliga inom Sverige. Beställningar kan göras uteslutande av kunder som är minst 18 år eller har fått sitt juridiska ombuds underskrift.

Endast dessa allmänna affärsvillkor gäller. Curaprox/Curaden kommer inte att erkänna något av Kundens affärsvillkor som strider mot och/eller skiljer sig från de nuvarande affärsvillkoren om inte Curaprox/Curaden uttryckligen godkänner sådana villkor skriftligen i det specifika fallet.
 

2) Registrering

Varje beställning av varor kräver registrering som kund och/eller skapandet av en användarprofil på Curaprox/Curaden. Flera registreringar under olika namn eller adresser är förbjudna.

Curaprox/Curaden kan återkalla sitt tillstånd när som helst utan att ange några skäl. I så fall har Curaprox/Curaden rätt att blockera och ta bort användarnamnet och tillhörande lösenord omedelbart.
 

3) Upprättande av kontrakt

Presentationen av Curaprox/Curadens produktsortiment i webbshopen utgör inte ett erbjudande om att ingå ett köpeavtal med Kunden. Det är inte bindande.

Genom att klicka på knappen "Köp nu" binder sig Kunden till köpet.

Genom att göra en beställning med Curaprox/Curaden på internet (WebShop), via e-post, telefon, fax eller annan kommunikationskanal, får kunden ett erbjudande om att ingå ett bindande köpeavtal med Curaprox/Curaden. Kunden kommer att få en bekräftelse på mottagandet av ordern ("Bekräftelse på mottagande av beställningen"). Denna bekräftelse utgör inte en bekräftelse av ordern utan informerar endast Kunden om att Curaprox/Curaden har mottagit ordern. Curaprox/Curaden kommer att informera Kunden om eventuella fel i informationen om produktsortimentet på webbplatsen och ger kunden ett motsvarande moterbjudande där så är lämpligt.

Avtalet med Curaprox/Curaden bildas när Curaprox/Curaden uttryckligen accepterar Kundens erbjudande ("Orderbekräftelse") eller när Curaprox/Curaden skickar den beställda produkten till Kunden.

Curaprox/Curadens godkännande är med förbehåll för lagenligheten av ordern och tillgången på de beställda varorna eller tjänsterna. Om Curaprox/Curaden inte kan ta emot Kundens beställning kommer Kunden att få ett meddelande om otillgänglighet i stället för acceptans av beställningen. Produkter som inte kan levereras tillfälligt kommer att reserveras för Kunden och Kundens beställning ska förbli giltig.
 

4) Priser

De priser som gäller vid tidpunkten för inköp och placering av ordern i SEK ska gälla för inköp och beställning av varor och tjänster. Vi förbehåller oss rätten till prisförändringar.

Prisförändringar är möjliga men det är priset som visas vid tidpunkten för beställningen som gäller.

Alla priser är inklusive moms.

Priserna inkluderar inte ytterligare speditionskostnader (som uppstår mellan Curaprox/Curaden och Kunden).
 

5) Upphämtning från företagets ort

Gäller ej Sverige.

6) Leverans och leveranskostnader

Curaprox/Curaden ska leverera de varor som beställts så snabbt som möjligt till den adress som kunden lämnat i beställningen eller till närmaste utlämningsställe. (om PayPal väljs som betalningsmetod) till postens adress på PayPal. Curaprox/Curaden har rätt att delleverera varor eller utföra tjänster i den utsträckning som är rimligt för Kunden. När Curaprox/Curaden dellevererar ska Curaprox/Curaden stå för eventuella extra portokostnader.

Leveransen ska ske i enlighet med de speditionskostnader som anges i det specifika fallet.

Leveranstiden inom Sverige är vanligtvis 3 till 5 arbetsdagar. Information som lämnas om den beräknade leveranstiden är inte bindande.

Digitalt innehåll, kuponger och programvarulicensnycklar levereras till Kunden uteslutande via elektronisk överföring (i) genom nedladdning eller (ii) eller via e-post, enligt Curaprox/Curaden's val.
 

7) Beviljande av nyttjanderätter för digitalt innehåll och programvarulicenser

Om inte annat anges i beskrivningen av innehållet i Curaprox/Curaden WebShop, ger Curaprox/Curaden kunden en icke-exklusiv rätt, begränsad i tid och utrymme, att använda innehållet som är tillgängligt för privata och/ eller affärsändamål.

Leverans av en licensnyckel för en programvarulicens ger Kunden rätt att använda programvaran och/eller innehållet som anges i den relevanta produktbeskrivningen och licensbestämmelserna i den omfattning som beskrivs där.

Eventuell överföring av innehållet till tredje part eller kopiering till tredje part utanför tillämpningsområdet för dessa GTB och/eller licensbestämmelser är inte tillåten utan säljarens samtycke till en sådan överföring till tredje part av licensen enligt kontraktet.

Den rätt som beviljas på detta sätt träder inte i kraft förrän Kunden har betalat den fastställda avtalsavgiften i sin helhet.
 

8) Äganderätt och uppsägning av kontrakt

Curaprox/Curaden äger rätten till alla levererade varor fram tills dess betalningen är fullgjord.

Om Kunden bryter mot kontraktet, särskilt genom att inte uppfylla betalningsskyldigheterna trots att kunden fått en påminnelse från Curaprox/Curaden, kan Curaprox/Curaden upphäva kontraktet, efter att ha fastställt en rimlig tidsfrist, och kräva återtagande av de varor som Curaprox/Curaden fortfarande har äganderätten till. Återtagande eller kvarstad av varorna av Curaprox/Curaden utgör en uppsägning av avtalet. Eventuella tillkommande speditionskostnader som uppstår ska bäras av Kunden. Curaprox/Curaden har rätt att sälja varorna efter återtagandet.

Curaprox/Curaden förbehåller sig rätten att avstå från att ingå ett avtal i händelse av ett negativt resultat av en kreditupplysning.
 

9) Varaktighet och uppsägning av kontrakt vid prenumerationsavtal

Prenumerationsavtal är tillåtna men tecknas som minst med den tid som anges i den relevanta produktbeskrivningen i Curaprox/Curadens webbshop. Prenumerationsavtalet kan sägas upp när som helst under den angivna tiden, och är gällande från avtalets utgångsdatum. Uppsägningen måste dock ske senast 14 dagar före utgången via brev eller fax/e-post till den adress som anges i punkt 13.

Ovanstående skall inte påverka extraordinära uppsägningar av goda skäl. Goda skäl ska anses föreligga om fortsättning av avtalsförhållandet till det avtalade uppsägningsdatumet eller fram till utgången av uppsägningstiden inte kan anses rimlig för den avtalsslutande parten mot bakgrund av omständigheterna i det specifika fallet, efter att ha vägt båda parternas intressen.

10) Förfallodatum och betalning

I beställningsprocessen accepterar Curaprox/Curaden endast de betalningsmetoder som visas för Kunden (i Webshopen). Curaprox/Curaden förbehåller sig rätten att skriftligen komma överens med sina kunder om andra betalningsmetoder än de som nämns i detta avsnitt.

För betalningshantering via webshopen använder Curaprox/Curaden betalningslösningen Mollie by Mollie B.V., för att möjliggöra säkerhet för kunden och säker betalning med kreditkort eller eventuella alternativa betalningsmedel.

Vid betalning med hjälp av en betalningsmetod som tillhandahålls av PayPal behandlas betalningen av betaltjänstleverantören PayPal (Europe) Sàrl. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (nedan: "PayPal"), med förbehåll för PayPals användarvillkor, tillgängliga på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full. Om kunden inte har ett PayPal-konto, underställs betalningsvillkoren utan ett paypal-konto, tillgängligt på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full.

Betalningssumman och eventuella speditionskostnader har förfallodag och betalas vid upprättandet av kontraktet, om inte annat följer av punkt 3. Om godkännande fåtts för förskottsbetalning via banköverföring, har betalningen en förfallodag och skall därför betalas omedelbart efter det att avtalet har ingåtts, såvida inte parterna har kommit överens om en senare förfallodag.

Curaprox/Curaden kan kräva utan att ange några skäl kontant i förskott. Ordern kommer att behandlas efter mottagandet av betalning.

Om Kunden inte betalar har Curaprox/Curaden rätt att ta ut en schablonavgift som anges i beställningsprocessen. Ovanstående påverkar inte Curaprox//Curadens rätt att kräva ytterligare ersättning, särskilt för kostnaderna för indrivning genom en inkassobyrå eller advokat.

Kuponger för Curaprox/Curaden webhop måste lösas in innan beställningsprocessen avslutas och inget avdrag kommer att tillåtas därefter.

Kuponger kan lösas in uteslutande enligt de villkor som anges på kupongen och för de produktgrupper som anges på kupongen. Vissa produkter kan uteslutas från kupongkampanjen.

Kuponger eller lagligt tillåtna rabatter (t.ex. volymrabatter) kan inte tillämpas kumulativt på en enskild beställning. Kuponger kan inte lösas in mot kontanter.

Kupongen kan överlåtas. Curaprox/Curaden kan fullgöra sina skyldigheter genom att låta innehavaren av kupongen lösa in den på webshopen.
 

11) Lagstadgad ångerrätt för Curaden/Curaprox varor

Du har rätt att återkalla detta avtal inom 14 dagar utan att ange några skäl. Ångerperioden är 14 dagar från den dag då du, eller en tredje part som utsetts av dig (men som inte är transportören), mottog den sista varan.

För att utöva din ångerrätt måste du meddela oss (Curaprox AB, Almekärrsvägen 11, 443 39 Lerum, Telefon +46 42 12 88 00, e-post: post@curaprox.se) om ditt beslut att återkalla avtalet genom att skicka oss en entydig förklaring (t.ex. ett brev som skickas per post, ett fax eller ett e-postmeddelande). Om du vill kan du använda det bifogade återkallningsformuläret, men det finns inget krav på att göra det.

Du kan också fylla i och skicka in återkallelseformuläret eller annan entydig förklaring online via kontaktformuläret på vår hemsida. Om du skickar in ditt meddelande om återkallande online, kommer vi att skicka dig en bekräftelse på mottagandet utan onödigt dröjsmål (t.ex. via e-post). Du anses ha iakttagit ångerperioden om du skickar ditt meddelande om återkallande innan denna period löper ut.

Konsekvenser av återkallande

Om du återkallar detta avtal är vi skyldiga att återbetala alla betalningar vi fått från dig, inklusive leveranskostnader (förutom eventuella extra kostnader som uppstår som ett resultat av att du väljer en annan leveransmetod än den lägsta standardleverans som erbjuds av oss), utan onödigt dröjsmål och åtminstone inom 14 dagar från den dag då vi fick ditt meddelande om återkallande av detta avtal. Återbetalningar kommer att göras med samma betalningsmetod som du använde för den ursprungliga transaktionen, om inte annat uttryckligen överenskommits med dig. Vi kommer inte att debitera dig några avgifter för återbetalningen. Vi kan avvakta med att slutföra din återbetalning tills vi har fått varorna tillbaka, eller om du har försett oss med bevis på att du har returnerat varorna, beroende på vilket som inträffar först.

Du är skyldig att returnera eller lämna över alla varor till oss utan onödigt dröjsmål, men åtminstone inom 14 dagar från den dag då du meddelade oss om ditt om återkallande av detta avtal.

Ovanstående krav anses uppfyllt om du returnerar varan före utgången av 14-dagarsperioden. Vi kommer att ta på oss returfraktkostnaderna, förutsatt att du använder returfraktetiketten som vi tillhandahåller för leverans från det land där leveransen gjordes till dig, annars måste du betala returfraktkostnaderna. Du är endast skyldig att täcka eventuella värdeminskning av varor om värdeminskningen beror på din felaktiga hantering av varorna när du undersöker dess skick, egenskaper och funktion.

Formulär för återkallning

(Om du vill återkalla kontraktet, fyll i detta formulär och returnera det till oss)
Curaprox AB.
Almekärrsvägen 11
443 39 Lerum
Sverige
Tel. +46 42 12 88 00
email:post@curaprox.se
Jag/vi (*) återkallar härmed det avtal som ingåtts av mig/oss (*) för att köpa följande varor (*)/:
— beställd den (*)/mottagen den (*)
— Namn på kund(er)
— Adress till kund(er)
— Datum
(*) Stryk det som inte stämmer

Ångerrätten löper ut i förtid för avtal som omfattas av förseglade varor som har öppnats efter leverans och som inte är lämpliga för retur på grund av hygieniska skäl, Leveranser av varor som var skräddarsydda produkter speciellt för Kunden eller anpassade till Kundens personliga behov. Kunden är skyldig att utan undantag ta emot leverans och betala för alla komponenter utan undantag, Leveranser av läkemedel är inte möjligt att returnera;

Slut på uppsägningen

12) Garanti och ansvar

Om de levererade varorna är defekta vid mottagandet (t.ex. tillverkningsfel) eller vid felaktig leverans, har Kunden ensam rätten till efterföljande reparation eller byte (ersättning). Om ersättningen är otillfredsställande har Kunden rätt att häva köpet. Kravet upphör att gälla om Kunden underlåter att meddela Curaprox/Curaden om felet eller felaktig leverans inom 14 dagar efter mottagandet av varorna via e-post  post@curaprox.se, per telefon eller post.

Curaprox/Curadens ansvar omfattas av gällande lagbestämmelser. Curaprox/Curadens ansvar är uteslutet i fall (i) av vanlig oaktsamhet, (ii) indirekta skador, följdskador och förlorad vinst, (iii) orealiserade besparingar, (iv) förluster från sen leverans, och (v) alla åtgärder eller försummelser av Curaprox/Curadens återförsäljare, vare sig det gäller kontrakt eller skadestånd.

Dessutom är Curaprox/Curaden inte ansvarig för förlust eller skador som kan hänföras till någon av följande orsaker:

 • lagring, konfiguration eller användning av produkterna på ett sätt som är olämpligt, i strid med avtalet eller olagligt;
 • Användning av inkompatibla reservdelar eller tillbehör (t.ex. strömförsörjning).
 • underlåtenhet att utföra service och/eller felaktig modifiering eller reparation av produkterna av Kunden eller av en tredje part;
 • officiella order eller fall av force majeure, särskilt skador som orsakats av naturkatastrofer, fukt, fall och påverkan, etc., bortom Curaprox/Curaden's kontroll.

Alla tjänsteleverantörer som anlitas för att tillhandahålla varor eller tillhandahålla tjänster ska vara ansvariga för eventuella brister, försenat utförande och förluster eller skador som uppstår till följd av tjänsteleverantörens prestation.

Curaprox/Curaden ansvarar inte för tryckfel i reklammaterial, datafel i webshopen, felaktiga prislappar, fel i produktillustrationer, fotografier, beskrivningar eller andra texter, t.ex. i kupong- eller rabattkampanjer, eller sena eller utelämnade leveranser.
 

13) Adresser

Erbjudande och avtalspartner för erbjudanden på denna webbplats:

Curaden Slovenija, d.o.o.
Perhavčeva ulica 36
SI-2000 Maribor
e-mail: post@curaprox.se
www.curaden.com
 

14) Sekretess, Upphovsrätt och Varumärken

Sekretesspolicyn är en integrerad del av dessa GTB. Genom att acceptera dessa allmänna villkor (GTB:er) uttrycker kunden även ett avtal med sekretesspolicyn.

Alla rättigheter till varumärken, bilder och upphovsrätt [för relevanta produkter] innehas av Curaprox/Curaden eller dess partners. Nedladdning, lagring, kopiering, utskrift av data, bilder och PDF-filer, även i utdrag, är förbjudet utan Curaprox/Curadens skriftliga godkännande. Alla rättigheter förbehållna. All användning av Kunden för andra ändamål än den avsedda användningen av den relevanta produkten är förbjuden.