Swiss premium oral careSwiss premium oral care

Välj ditt land Sverige Sverige
Fraktfritt över 450 SEK
Leverans inom 3 till 5 arbetsdagar
Säker betalning med 3D Secure

ALLMÄNNA AFFÄRSVILLKOR  FÖR DENNA WEBSIDA

Curaden Slovenia, d.o.o.
Perhavčeva ulica 36
SI-2000 Maribor
Slovenien

Phone +386 2 460 53 42
E-Mail: post@curaprox.se

Innehållsförteckning

1 Tillämpningsområde
2 Registrering
3 Ingående av avtal
4 Priser
5 Avhämtning vid affärsstället
6 Leverans och fraktkostnader
7 Beviljande av förfoganderätt till digitalt innehåll och mjukvarulicenser
8 Äganderättsförbehåll och hävning av avtalet
9 Löptid och uppsägning av abonnemangsavtal
10 Förfallodag och betalning
11 Ångerrätt
12 Reklamationsrätt och ansvar
13 Adresser
14 Integritet, upphovsrätt och varumärkesrättigheter

Version: April 2024
 

1) Tillämpningsområde

Följande allmänna villkor (”Villkor”) gäller affärsrelationen mellan Curaden AG (hädanefter ”Curaden”) och konsumenter eller företag (hädanefter ”Kund” eller ”Kunder”) i den version som är tillgänglig och giltig när du anropar webbplatsen eller beställer varor och för de varor som presenteras av Curaden i webbutiken.

På samma sätt gäller villkoren för avtal gällande leverans av digitalt innehåll, mjukvarulicenser eller kuponger, såvida det inte uttryckligen har avtalats om undantag. Beträffande leverans av mjukvarulicenser är säljaren skyldig att överlämna en licensnyckel för användningen av den tillhandahållna mjukvaran. Kunden erhåller inga immateriella rättigheter till mjukvaran. Respektive produktbeskrivning är avgörande vad beträffar mjukvarans beskaffenhet.

De här allmänna villkoren kan hänvisa till avtal gällande produkter (varor eller tjänster) som levereras en gång såväl som återkommande (”abonnemangsavtal”). När det gäller abonnemangsavtal åtar sig Curaden att tillhandahålla den produkt som avtalet gäller under den period som avtalats om i avtalet.

Emellanåt kan sekretesspolicyn  eller dessa webbutikens villkor anpassas, kompletteras eller ändras. De villkor som gäller är de villkor som är aktuella och tillgängliga vid varje nytt anrop till eller besök på webbplatsen. Besök den här sidan regelbundet för att se de aktuella bestämmelserna. Om vi gör betydande ändringar i den här sekretesspolicyn meddelar vi dig via ett meddelade på våra webbplatser och/eller i våra mobilappar, såväl som via en uppdaterad version av sekretesspolicyn. Om du inte godkänner de ändrade villkoren ber vi dig att göra en invändning genom att skicka ett e-postmeddelande till post@curaprox.se och radera din användarprofil, om du har skapat en sådan, innan ändringarna träder i kraft. Din användarprofil kommer annars att vara kvar under tillämpning av de nya villkoren efter ikraftträdandedatumet.

Med ”kund” avses i dessa Villkor en fysisk person som utför en rättshandling vars huvudsakliga ändamål varken kan hänföras till personens näringsmässiga eller yrkesmässiga aktivitet. Med ”entreprenör” avses i dessa Villkor en fysisk eller juridisk person med rättsförmåga som, när denne utför en rättshandling, gör detta som en del av sin yrkes- eller näringsverksamhet.

Endast personer över 18 år kan göra beställningar. För kunder under 18 år krävs underskrift från vårdnadshavare.

Dessa allmänna villkor är de enda villkor som gäller. Eventuella andra villkor som strider mot eller avviker från dessa allmänna villkor gäller inte, såvida inte Curaden uttryckligen har godkänt dem i skrift för det enskilda fallet.

2) Registrering

För att kunna beställa varor krävs att användaren registrerar sig som kund eller skapar en användarprofil på Curaden. Det är inte tillåtet att göra flera registreringar under olika namn eller adresser.

Registreringen kan annulleras av Curaden när som helst utan att de behöver uppge något skäl för det. I det fallet har Curaden rätt att omedelbart blockera och radera användarnamnet och det tillhörande lösenordet.

3) Ingående av avtal

Presentationen av Curadens produktsortiment i webbutiken utgör inte ett erbjudande om att ingå avtal med kunden. Det är inte bindande.

Genom att klicka på knappen ”Köp nu” skickar kunden ett bindande erbjudande om köp.

Genom att göra en beställning från Curaden via internet (i webbutiken), e-post, telefon eller annan kommunikationskanal, skickar kunden ett erbjudande om att ingå avtal om köp med Curaden. Kunden får en bekräftelse på att beställningen har tagits emot (”ordermottagningsbekräftelse”). Denna bekräftelse utgör inte ett accepterande av erbjudandet, utan är endast avsett att informera kunden om att beställningen har tagits emot av Curaden. Vid behov meddelar Curaden kunden separat om eventuella fel i informationen om produktsortimentet på webbplatsen. Curaden skickar då ett motsvarande moterbjudande till kunden.

Avtalet med Curaden ingås när Curaden uttryckligen accepterar erbjudandet (”orderbekräftelse”) eller när Curaden skickar den beställda produkten till kunden.

Accepterandet är beroende av den beställda produktens eller tjänstens tillåtlighet och tillgänglighet. Om Curaden inte kan acceptera kundens erbjudande informeras kunden om otillgänglighet i stället för beställningens bekräftelse. Vid tillfälligt otillgängliga produkter meddelas kunden. Kundens beställning är fortsatt giltig.

Priserna kan ändras. Det pris som gäller är det pris som gäller när erbjudandet skickas.

4) Priser

För köp och beställning av varor och tjänster gäller det pris som anges vid tidpunkten för köpet och beställningen i euro. Priserna kan ändras utan att det meddelas i förväg.

Alla priser är inklusive lagstadgad mervärdesskatt (moms).

Priserna inkluderar inte tillkommande fraktkostnader (mellan Curaden och kunden).

5) Avhämtning vid affärsstället

Efter att i förväg ha anmält detta via telefon är det möjligt att hämta varorna på ett överenskommet affärsställe tillhörande Curaden.

I det fall varorna hämtas, ingås avtalet med Curaden när Curaden uttryckligen accepterar erbjudandet (”orderbekräftelse”) eller när Curaden överlämnar den beställda produkten till kunden.

6) Leverans och fraktkostnader

Curaden levererar den beställda produkten till den adress som kunden angett i beställningen eller den adress som är registrerad hos PayPal, om denna betalningsmetod har valts. Curaden har rätt att när som helst göra delleveranser av både varor och tjänster, under förutsättning att de är rimliga för kunden. Om Curaden genomför delleveranser står Curaden för de extra fraktkostnaderna.

Leveransen sker till de fraktkostnader som anges i varje enskilt fall.

Leveranstiden är normalt 1–3 arbetsdagar. Information om förväntad leveranstid är inte bindande.

Digitalt innehåll, kuponger och mjukvarulicensnycklar tillhandahålls kunden endast i elektronisk form via nedladdning eller e-post, beroende på vad Curaden finner lämpligast.

7) Beviljande av förfoganderätt till digitalt innehåll och mjukvarulicenser

Om inget annat anges i DeepL-beskrivningen  i Curadens webbutik beviljar Curaden kunden en icke-exklusiv rätt, obegränsad i tid och plats, att använda det tillhandahållna innehållet för privat och kommersiellt bruk.

Överlämnandet av en mjukvarulicensnyckel ger kunden rätt att använda mjukvaran eller innehållet såsom framgår av respektive produktbeskrivning och licensavtalet i den utsträckning som beskrivs däri.

Det är förbjudet att överföra innehållet till tredje part eller framställa kopior till tredje part, utöver vad som tillåts i dessa Villkor eller licensvillkoren, såvida inte säljaren har godkänt en överföring av den avtalade licensen till den tredje parten.

Rättigheterna börjar gälla först när kunden har betalat hela det avtalade beloppet.

8) Äganderättsförbehåll och hävning av avtalet

Alla levererade varor förblir Curadens egendom tills full betalning har erlagts.

Om kunden gör sig skyldig till avtalsbrott, särskilt i de fall kunden inte uppfyller sin betalningsskyldighet trots påminnelse från Curaden, kan Curaden frånträda avtalet efter att i förväg ha fastställt en rimlig tidsfrist och kräva retur av de varor som fortfarande är i Curadens egendom. Återtagande av varorna av Curaden utgör ett upphävande av avtalet. Kunden står för fraktkostnaderna som uppstått i detta fall. Curaden har rätt att fritt förfoga över varorna efter att de returnerats.

9) Löptid och uppsägning av abonnemangsavtal

Abonnemangsavtal ingås på obestämd tid, men som kortast för den minimiperiod som framgår av respektive produktbeskrivning i Curadens webbutik. Abonnemangsavtalet kan sägas upp när som helst under minimiperioden, vid slutet av minimiperioden eller när som helst efter minimiperiodens slut, med en uppsägningstid på 14 dagar. Uppsägningen ska ske skriftligen eller skickas via e-post till den adress som anges i avsnitt 13.

Rätten till extraordinär uppsägning på grund av goda skäl påverkas inte. Goda skäl anses föreligga om den uppsägande parten inte rimligen kan förväntas fortsätta avtalsförhållandet till det avtalade utgångsdatumet eller tills uppsägningstiden löper ut. I bedömningen om det föreligger goda skäl ska alla förhållanden i det enskilda fallet beaktas och båda parters intressen ska vägas mot varandra.

10) Förfallodag och betalning

Curaden accepterar endast de betalningsmetoder som visas för kunden (i webbutiken) vid beställningen. Curaden förbehåller sig rätten att i skrift komma överens med dess kunder om annan betalningsmetod än de som nämns i det här avsnittet.

Curaden använder lösningar från tredje part för att behandla betalningar i webbutiken och göra det möjligt för kunden att enkelt och säkert betala med kreditkort och andra alternativa betalningsmetoder.

Om betalning sker med en betalningsmetod som tillhandahålls av PayPal, behandlas betalningen via betaltjänstleverantören PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (hädanefter ”PayPal”) enligt PayPals användarvillkor på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full eller – om kunden inte har något PayPal-konto – enligt de betalningsvillkor som gäller vid betalning utan PayPal-konto på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full.

Priset och eventuella fraktkostnader ska betalas vid avtalets ingående i enlighet med det tredje avsnittet.

Curaden kan kräva förskottsbetalning utan att behöva uppge skäl för det. Beställningen behandlas efter att betalning mottagits. Curaden förbehåller sig rätten att inte ingå avtal om en kreditkontroll ger ett negativt resultat. Vidare förbehåller vi oss rätten att endast erbjuda vissa betalningsmetoder, i enlighet med kreditvärdigheten.

Om kundens betalning uteblir har Curaden rätt att debitera en påminnelseavgift i form av ett fast belopp enligt vad som framgår vid beställningen. Curadens rätt att begära större ersättningar, särskilt vad beträffar inkassoåtgärder från inkassoföretag eller jurist, påverkas inte av detta.

Kuponger som gäller för Curadens webbutik kan endast lösas in innan beställningen är slutförd. Det är inte möjligt att lösa in dem i efterhand.

Kuponger kan endast lösas in enligt de villkor som anges på kupongerna och endast för de produktgrupper som anges på dem. Enskilda produkter kan vara undantagna från kupongerbjudandet.

Kuponger eller lagligt tillåtna rabatter (t.ex. mängdrabatter) kan inte kombineras i samma beställning. Kupongens värde kan inte betalas ut i kontanter.

Kupongen kan överlåtas. Curaden kan göra betalningar med betalningseffekt till respektive innehavare som löser in kupongen i webbutiken.

11) Ångerrätt

Om du som kund är konsument (B2C) har du rätt att ångra din avsiktsförklaring att ingå avtal utan angivande av skäl inom högst 14 dagar efter mottagandet av varan genom att returnera varan till Curaden. Kunden måste dessutom skriftligen meddela Curaden om utövandet av ångerrätten (t.ex. via brev eller e-post) inom samma tidsfrist. Tidsfristen börjar den dag varorna skickas eller avhämtas. Det är tillräckligt att varorna skickas inom ångerfristen för att ångerrätten ska gälla. Formuläret för utövandet av ångerrätten ska skickas till den adress som anges i avsnitt 13 eller via e-post till post@curaprox.se. Det åligger kunden att bevisa att de varor som ska returneras har skickats.

Ångerrätten gäller inte för:

  • Varor som är särskilt tillverkade för kunden eller som tydligt är anpassade efter kundens personliga behov. Kunden är skyldig att acceptera och betala för alla delar utan undantag.
  • Varor med försegling som brutits efter leverans och inte är lämpliga att returnera på grund av hälso- eller hygienskäl.
  • Läkemedel.
  • Ljud- eller videoinspelningar eller datorprogram i förpackning med försegling som brutits efter leverans.

Avtal om tillhandahållande av tjänster som har samband med fritidsaktiviteter, om inget annat avtalats och om avtalet anger ett visst datum eller en viss period för tillhandahållandet.

Om avtalet frånträds måste både parter returnera de tjänster som redan har mottagits. Om kunden endast kan returnera de mottagna varorna i försämrat skick måste kunden ersätta Curaden för värdeminskningen.

Kunden står för returens kostnad och risk, såvida inte de levererade varorna avviker från de varor som beställts.

Curaden utövar sin fulla retentionsrätt tills varorna har returnerats i sin helhet.

I det fall ångerrätten inte gäller ska kunden stå för kostnaderna för att återsända varorna till oss.

Avbeställningsvillkor

Ångerrätt

Du har rätt att frånträda detta avtal inom 14 dagar utan att behöva uppge något skäl för det.

Ångerfristen är 14 dagar från den dag du eller en av dig utpekad tredje part, som inte är transportören, övertog de sista varorna.

För att utöva din ångerrätt måste du meddela oss (Curaden Slovenien, d.o.o., Perhavčeva gatan 36, SI-2000 Maribor, Slovenien, Country, e-post: post@curaprox.se) om ditt beslut att frånträda avtalet i form av ett tydligt meddelande (t.ex. ett brev skickat per post eller e-post). Du kan använda det bifogade exempelformuläret för detta ändamål. Det är dock inte ett krav.

För att det ska anses ha skett inom ångerfristen är det tillräckligt att du skickar meddelandet om utövandet av ångerrätten innan ångerfristen löpt ut.

Verkan av utövad ångerrätt

Om du frånträder avtalet återbetalar vi alla betalningar som vi har mottagit från dig, inklusive leveranskostnader (med undantag för extra kostnader till följd av att du har valt en annan typ av leverans än den mest fördelaktiga standardleveransen som vi erbjuder), utan oskäligt dröjsmål och senast inom 14 dagar från den dag vi mottog ditt meddelande om att frånträda avtalet. För denna återbetalning använder vi samma betalningsmetod som du använde för den ursprungliga transaktionen, om inget annat uttryckligen avtalats. Du kommer inte i något fall debiteras någon avgift för denna återbetalning. Vi kan neka återbetalning tills vi har fått tillbaka varorna eller tills du har visat bevis på att varorna har skickats tillbaka, beroende på vilket som inträffar först.

Du måste returnera varorna till oss utan oskäligt dröjsmål och under alla omständigheter senast 14 dagar från den dag du meddelade oss om avtalets frånträdande. Utövandet anses ha skett inom ångerfristen om varorna skickats inom 14 dagar. 

Vi står för varornas returkostnad.

Du behöver bara betala för eventuell värdeminskning av varorna, om denna värdeminskning skett på grund av ett hanterande av varorna som är utöver vad som krävs för att kontrollera varorna skick, egenskaper och funktion.

Undantag i ångerrätten: Ångerrätten gäller bland annat inte för varor som inte är förtillverkade, varor där kunden har gjort ett avgörande val eller beslut gällande tillverkningen eller varor som tydligt anpassats efter kundens personliga behov. Rätten gäller inte heller varor med försegling som brutits efter leverans och inte är lämpliga att returnera på grund av hälso- eller hygienskäl.

Öppet köp: Utöver den lagstadgade ångerrätten ger vi dig 30 dagars öppet köp på alla köp ur Curadens sortiment. Tidsfristen gäller från det att du mottagit varorna. Du kan frånträda avtalet även efter att ångerfristen på 14 dagar har löpt ut genom att returnera varorna till oss inom 30 dagar från att du mottagit dem (tidsfristen börjar den dag du mottagit varorna). Förutsättningen är att varorna är i oanvänt, oskadat och komplett skick i deras originalförpackning och att de inte är särskilt tillverkade efter kundens specifikationer eller tydligt anpassade efter kundens personliga behov. Det är tillräckligt att varorna skickas inom tidsfristen för att utöva rätten.

Varorna ska returneras till: Curaden Slovenien, d.o.o., Perhavčeva gatan 36, SI-2000 Maribor, Slovenien.

Den avtalade rätten till öppet köp påverkar inte dina lagstadgade rättigheter. Lagstadgad ångerrätt och lagstadgad reklamationsrätt begränsas alltså inte.

12) Reklamationsrätt och ansvar

Om den levererade varan är felaktig vid tidpunkten för riskens övergång, t.ex. har ett fabrikationsfel, eller om fel vara har levererats, bör du lämna ett klagomål till oss omedelbart. Att inte klaga på felet påverkar dock inte din lagstadgade rätt. För fel som uppstår på de köpta varorna under den lagstadgade reklamationsperioden kan du efter eget val kräva en av de lagstadgade prestationerna, såsom avhjälpande av felet eller omleverans, såväl som – om de lagstadgade kraven är uppfyllda – de mer omfattande kraven om prisavdrag eller upphävande av köpet. Dessutom kan du kräva ersättning för skador i stället för annan prestation, såväl som ersättning för dina förluster. I den utsträckning vi ger en säljargaranti framgår detaljerna i garantivillkoren som bifogas med den levererade artikeln. Garantianspråk påverkar inte de lagstadgade rättigheterna.

Ansvaret regleras av tillämpliga lagstadgade bestämmelser. Curaden har inget ansvar för (i) ringa vårdslöshet, (ii) indirekta förluster eller utebliven vinst, (iii) orealiserade besparingar, (iv) förlust till följd av leveransförseningar, eller (v) eventuell handling eller underlåtenhet av Curadens medhjälpare, oavsett om det är enligt avtal eller ej. 

Curaden ansvarar inte heller för skador som orsakats av följande:

  • Felaktig eller enligt avtal eller lag otillåten förvaring, anpassning eller användning av produkterna.
  • Användning av reservdelar eller tillbehör som inte är kompatibla (t.ex. nätadaptrar).
  • Underlåtenhet att underhålla och/eller felaktig modifiering eller reparation av produkterna av kunden eller tredje part.
  • Force majeure, särskilt skador som orsakats av naturkatastrofer, fukt, fall, stötar och dylikt som Curaden inte ansvarar för, och officiella beslut.

Den tjänsteleverantör som fått i uppdrag att utföra arbetet ansvarar för fel, förseningar i utförandet och skador som uppstår under utförandet av tjänsten (t.ex. installation på plats).

Curadens ansvar inkluderar inte eventuella tryckfel i reklammaterial, datafel i webbutiken, felaktiga priser, fel i illustrationer, produktbeskrivningar eller andra texter som kupong- eller rabatterbjudanden eller försenad eller utebliven leverans.

13) Adresser

Erbjudande och avtalspartner för erbjudanden på denna webbplats:

Curaden Slovenija, d.o.o.
Perhavčeva ulica 36
SI-2000 Maribor
Slovenien


Phone +386 2 460 53 42
E-Mail: post@curaprox.se

14) Sekretess, Upphovsrätt och Varumärken

Sekretesspolicyn är en tillhörande del av dessa Villkor. Genom att godkänna de här villkoren godkänner kunden också sekretesspolicyn.

Alla varumärken, bilder och all upphovsrätt tillhör Curaden eller dess partners. Att ladda ner, spara, kopiera eller skriva ut data, bilder eller pdf-filer, även delar därav, kräver skriftligt tillstånd från Curaden. Alla rättigheter förbehålls. Annan användning av kunden för andra ändamål än de som produkten är till för är inte tillåten.Denna information har översatts för att underlätta för de inblandade parterna. I händelse av avvikelser eller konflikter mellan den översatta versionen och den engelska originalversionen ska den engelska versionen ha företräde och anses vara den juridiskt bindande och auktoritativa versionen. Det bekräftas härmed att översättningen har genererats av maskinöversättning, och även om ansträngningar har gjorts för att säkerställa noggrannhet, lämnas inga garantier angående översättningens fullständighet, riktighet eller tillförlitlighet.