Rättsligt Meddelande

Flegis, d.o.o.

Managing director: Tadeja Osvald
Perhavčeva ulica 36
SI-2000 Maribor

Telefono +386 2 460 53 42
Fax +386 2 460 53 43
E-mail: info@curaprox.se

Företagsidentifieringsnummer (UID):
VAT Nr: SE502084179901

Designa, text och genomförande

CURADEN AG
 

ALLMÄNNA ANVÄNDARVILLKOR FÖR DENNA WEBBPLATS

1 Allmän information
2 Upphovsrätt och varumärkesskydd
3 Inget ansvar för tredje parts webbplatser
4 Syfte och innehåll på denna webbplats – Inga bindande erbjudanden
5 Inga garantier
6 Begränsning och uteslutning av ansvar
7 Dataskydd
8 Slutbestämmelser, tillämplig lag och jurisdiktion
9 Kontakt

Version av: 29 maj 2018
 

1) ALLMÄN INFORMATION

Det är ett nöje att välkomna dig till CURADEN AG:s hemsida ("CURADEN"). Vi har satt upp några regler för att hålla vår hemsida attraktiv, informativ och säker för användarna hela tiden. Som användare av vår hemsida, läs följande juridiska information noggrant. Genom att gå in på och använda denna webbplats uttrycker du ditt samtycke till de nuvarande användarvillkoren. Om du inte samtycker till användarvillkoren, vänligen avstå från att använda vår webbplats.

Löpande kan användarvillkoren för webbplatsen, sekretesspolicyn och GTB i webbutiken anpassas, kompletteras eller ändras. Varje gång du besöker webbplatsen ska de senast tillgängliga versionerna av ovannämnda dokument tillämpas. Vi kommer att hålla dig informerad om eventuella väsentliga ändringar som vi har gjort i dessa dokument genom ett meddelande på våra webbplatser och/eller i våra mobilappar samt en uppdaterad version av bestämmelserna. I händelse av motsägelser mellan klausulerna i dessa användarvillkor och CURADEN’s andra tillämpliga affärs- eller avtalsklausuler ska de särskilda bestämmelserna ha företräde, t.ex.

2) UPPHOVSRÄTT OCH VARUMÄRKESSKYDD

Sidorna och objekten däri, såsom information, texter, bilder, fotografier, mönster och alla andra filer på vår webbplats är skyddade enligt lag. Om inget annat anges omfattas sådana föremål av upphovsrätt, varumärkesskydd eller andra rättigheter för CURADEN eller dess licensgivare. Du beviljas inga rättigheter genom att ladda ner, kopiera, översätta eller behandla sådana objekt på andra medier, t.ex.

Föremålen får endast användas fritt i surfningssyfte. Om föremålen återges i någon form (elektroniskt eller skriftligen), helt eller delvis, vilket är tillåtet enbart för personliga och icke-kommersiella ändamål, måste källan uttryckligen anges och alla befintliga uppgifter om upphovsrätt och andra immateriella rättigheter måste lämnas intakta.

3) INGET ANSVAR FÖR TREDJE PARTS WEBBPLATSER

CURADEN’s webbplats kan innehålla hyperlänkar till webbplatser som skapats och underhålls av tredje part. CURADEN har ingen kontroll över webbplatserna för sådana tredje parter och kan därför inte ha detaljerad kunskap om innehållet på sådana webbplatser. Genom att inkludera hyperlänkar ger CURADEN endast tillgång till de länkade webbplatserna och tar inget ansvar för innehållet därav.

4) SYFTE OCH INNEHÅLL PÅ DENNA WEBBPLATS - INGA BINDANDE ERBJUDANDEN

Webbplatsen innehåller allmän information, reklaminnehåll och beskrivningar av CURADEN-produkter. Sådan information och sådana beskrivningar är endast ett tecken på produktsortimentet och utgör därför inte bindande erbjudanden eller anbudsansökningar om [specifika] varor eller tjänster som säljs. Alla e-handelserbjudanden som görs på CURADEN Online Store är icke-bindande.

5) INGA GARANTIER

CURADEN vidtar åtgärder för att säkerställa riktigheten av informationen på denna webbplats, men kan inte ge några garantier för att allt är aktuellt, fullständigt eller helt korrekt då det gäller data eller funktioner, hyperlänkar eller innehåll. CURADEN kan i synnerhet inte garantera att användning av webbplatsen inte kommer att kränka någon tredje parts rättigheter som inte innehas av CURADEN.

6)  BEGRÄNSNING OCH UTESLUTNING AV ANSVAR

All information, alla sidor och funktioner som tillhandahålls på denna webbplats kan tillfälligt eller permanent upphöra med CURADEN, som inte på något sätt ska hållas juridiskt ansvariga eller ansvariga för sådana tillfälliga eller permanenta avbrott eller upphörande av information, sidor och funktioner.

CURADEN:s ansvar för förlust och skada som kan tillskrivas företaget själv eller dess anställda, juridiska ombud eller ställföreträdande ombud ska begränsas till det obligatoriska lagstadgade ansvaret, inklusive enligt produktansvarslagen, och för förlust och skada som orsakats av grov vårdslöshet eller uppsåtligt fel. CURADEN frånsäger sig härmed allt ytterligare ansvar eller juridiskt ansvar för skada, defekter eller förluster, särskilt anspråk på direkta, indirekta eller följdskador, förlust av användning eller vinst, eller förlust av data eller skada som du eller någon tredje part kan ådra sig i samband med denna webbplats.

7) DATASKYDD

Det är viktigt för oss att skydda din integritet. För att se hur vi hanterar dina personuppgifter, läs reglerna för skydd av personuppgifter som ligger till grund för dessa användarvillkor. (Regler för dataskydd)

8) SLUTBESTÄMMELSER, TILLÄMPLIG LAG OCH JURISDIKTION

Om några enskilda bestämmelser eller delar av dessa användarvillkor är eller blir ogiltiga, ska giltigheten av de återstående användarvillkoren inte påverkas därmed.

Dessa användarvillkor regleras av schweizisk lag, med undantag för FN:s konvention om avtal om internationella köp av varor ("CISG").

Jurisdiktionsorten skall vara Kriens. Utan hinder av ovanstående har CURADEN också rätt att väcka talan mot Kunden vid behörig domstol i Kundens hemvist/bostadsort eller vid någon annan behörig domstol.

9) KONTAKT

If you have any questions about these Terms of Use, please write to Curaden AG, Amlehnstrasse 22, 6010 Kriens, Tel.: +41 (0) 41 319 45 00, Fax: +41 (0) 41 319 45 90, E-mail: info@curaden.ch.