Swiss premium oral care 

Välj ditt land Sverige
Fraktfritt över 400sek
Leverans inom 3 till 6 arbetsdagar
Säker betalning med 3D Secure

Sekretesspolicy

 

1. En översikt över dataskydd

Allmän information

Följande information ger dig en lättnavigerad översikt över vad som händer med dina personuppgifter när du besöker denna webbplats. Termen "personuppgifter" omfattar alla uppgifter som kan användas för att identifiera dig personligen. För detaljerad information om ämnet för dataskydd, se vår Data Protection Declaration, som vi har inkluderat under denna kopia.

Registrering av data på denna webbplats

Vem är ansvarig för registrering av uppgifter på denna webbplats (dvs. personuppgiftsansvarig)

Uppgifterna på denna webbplats behandlas av operatören av webbplatsen, vars kontaktuppgifter finns tillgängliga under avsnittet "Information som krävs enligt lag" på denna webbplats.

Hur registrerar vi dina uppgifter?

Vi samlar in dina uppgifter som ett resultat av din delning av dina uppgifter med oss. Detta kan till exempel vara information som du anger i vårt kontaktformulär.
Andra uppgifter ska registreras av våra IT-system automatiskt eller efter att du har samtyckt till att de registreras under ditt besök på webbplatsen. Dessa data omfattar främst teknisk information (t.ex. webbläsare, operativsystem eller tid då webbplatsen användes). Denna information registreras automatiskt när du besöker denna webbplats.

Till vilka ändamål använder vi dina uppgifter?

En del av informationen genereras för att garantera felfritt tillhandahållande av webbplatsen. Andra data kan användas för att analysera dina användarmönster.

Vilka rättigheter har du när det gäller dina uppgifter?

Du har rätt att få information om källan, mottagarna och syftet med dina arkiverade personuppgifter när som helst utan att behöva betala en avgift för sådana avslöjanden. Du har också rätt att kräva att dina uppgifter rättas eller raderas. Om du har samtyckt till databehandling har du möjlighet att återkalla detta samtycke när som helst, vilket kommer att påverka all framtida databehandling. Dessutom har du rätt att kräva att behandlingen av dina uppgifter begränsas under vissa omständigheter. Vidare har du rätt att logga ett klagomål hos den behöriga tillsynsmyndigheten.
Tveka inte att kontakta oss när som helst under den adress som anges i avsnittet "Information som krävs enligt lag" på denna webbplats om du har frågor om detta eller andra dataskyddsrelaterade frågor.

Analysverktyg och verktyg som tillhandahålls av tredje part

Det finns en möjlighet att dina surfmönster kommer att analyseras statistiskt när du besöker denna webbplats. Sådana analyser utförs främst med cookies och med vad vi kallar analysprogram.
För detaljerad information om dessa analysprogram, se vår dataskyddsdeklaration nedan.

2. Webvärd och Content Delivery Networks (CDN)

Extern värd

Värd för denna webbplats är en extern tjänsteleverantör (värd). Personuppgifter som samlas in på denna webbplats lagras på värdens servrar. Dessa kan omfatta, men är inte begränsade till, IP-adresser, kontaktförfrågningar, metadata och kommunikation, kontraktsinformation, kontaktinformation, namn, åtkomst till webbsidor och andra data som genereras via en webbplats.
Värden används för att uppfylla avtalet med våra potentiella och befintliga kunder (artikel 6 punkt 1b GDPR) och för att säkerställa ett säkert, snabbt och effektivt tillhandahållande av våra onlinetjänster av en professionell leverantör (artikel 6 punkt 1f, GDPR).
Vår värd kommer endast att behandla dina uppgifter i den utsträckning som krävs för att uppfylla sina fullgörandeskyldigheter och följa våra instruktioner avseende sådan information.

Extern värd

För att garantera behandling i enlighet med dataskyddsbestämmelserna har vi ingått ett orderbehandlingsavtal med vår värd.

3. Allmän information och obligatorisk information

Dataskydd

Operatörerna av denna webbplats och dess sidor tar skyddet av dina personuppgifter på största allvar. Därför hanterar vi dina personuppgifter som konfidentiell information och i enlighet med de lagstadgade dataskyddsbestämmelserna och denna dataskyddsdeklaration.
När du använder denna webbplats kommer en mängd personlig information att samlas in. Personuppgifter omfattar uppgifter som kan användas för att identifiera dig personligen. Denna dataskyddsdeklaration förklarar vilka uppgifter vi samlar in samt de ändamål vi använder dessa uppgifter för. Det förklarar också hur och för vilket ändamål informationen samlas in.
Vi påpekar härmed att överföring av data via Internet (dvs. via e-postkommunikation) kan vara behäftade med säkerhetsbrister. Det är inte möjligt att helt skydda data mot tredje parts åtkomst.

Information om ansvarig part (kallad "personuppgiftsansvarig" i GDPR)

Den personuppgiftsansvarige på denna webbplats är:

Curaden AG
Amlehnstrasse 22
6010 Kriens
Telefon: +41 (0) 41 319 45 00
Fax: +41 (0) 41 319 45 90
E-post: post@curaprox.se

Den personuppgiftsansvarige är den fysiska person eller juridiska person som på egen hand eller tillsammans med andra fattar beslut om ändamål och resurser för behandling av personuppgifter (t.ex. namn, e-postadresser osv.). Den personuppgiftsansvarige är en partner från Curaden koncernen, en världsomspännande grupp företag verksamma över hela världen inom mun och tandhälsa, som erbjuder produkter för tandhygien, seminarier om mun- och tandhälsa.   

Utnämning av ett uppgiftsskyddsombud enligt lag

Vi har utsett ett dataskyddsombud för vårt företag.

Curaden AG
Amlehnstrasse 22
6010 Kriens
Telefon: +41 (0) 41 319 45 00
Fax: +41 (0) 41 319 45 90
E-post: post@curaprox.se

Återkallande av ditt samtycke till behandling av uppgifter

Ett brett utbud av transaktioner för databehandling är endast möjliga efter ditt uttryckliga medgivande. Du kan också när som helst återkalla alla samtycken som du redan har gett oss. För att göra detta behöver du bara skicka ett informellt meddelande till oss via e-post. Detta ska inte påverka lagenligheten av insamling av data som inträffade innan du återkallade dem.

Rätt att invända mot insamling av uppgifter i särskilda fall; rätt att invända mot direktreklam (Art. 21 GDPR)

OM UPPGIFTERNA BEHANDLAS PÅ GRUNDVAL AV ART. 6 PUNKT 1E ELLER F, GDPR, HAR DU RÄTT ATT NÄR SOM HELST INVÄNDA MOT BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER BASERAT PÅ GRUND AV DIN UNIKA SITUATION. DETTA GÄLLER ÄVEN FÖR ALLA PROFILERINGAR SOM GRUNDAR SIG PÅ DESSA BESTÄMMELSER. FÖR ATT FASTSTÄLLA DEN RÄTTSLIGA GRUNDEN, PÅ VILKEN ALL BEHANDLING AV UPPGIFTER GRUNDAR SIG, VÄNLIGEN SE DENNA DATASKYDDSFÖRKLARING. OM DU LOGGAR EN INVÄNDNING KOMMER VI INTE LÄNGRE ATT BEHANDLA DINA BERÖRDA PERSONUPPGIFTER, SÅVIDA VI INTE KAN PRESENTERA TVINGANDE SKYDD SOM ÄR VÄRDIGA SKÄL FÖR BEHANDLINGEN AV DINA UPPGIFTER, SOM VÄGER TYNGRE ÄN DINA INTRESSEN, RÄTTIGHETER OCH FRIHETER ELLER OM SYFTET MED BEHANDLINGEN ÄR ATT HÄVDA, UTÖVA ELLER FÖRSVARA JURIDISKA RÄTTIGHETER (INVÄNDNING ENLIGT ARTIKEL 21 PUNKT 1 GDPR).
OM DINA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAS FÖR ATT KUNNA DELTA I DIREKTANNONSERING HAR DU RÄTT ATT NÄR SOM HELST INVÄNDA MOT BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER SOM BERÖRS I SAMBAND MED SÅDAN REKLAM. DETTA GÄLLER ÄVEN FÖR PROFILERING I DEN MÅN DEN ÄR KNUTEN TILL SÅDAN DIREKTREKLAM. OM DU INVÄNDER KOMMER DINA PERSONUPPGIFTER DÄREFTER INTE LÄNGRE ATT ANVÄNDAS FÖR DIREKTREKLAM (INVÄNDNING ENLIGT ART. 21 PUNKT 2 GDPR).

Rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten

I händelse av överträdelse av GDPR har de registrerade rätt att lämna in ett klagomål hos ett tillsynsorgan, särskilt i den medlemsstat där de vanligtvis har sin hemvist, arbetsplats eller på den plats där den påstådda överträdelsen inträffade. Rätten att anmäla ett klagomål gäller oavsett eventuella andra administrativa eller rättsliga förfaranden som finns tillgängliga som juridiska åtgärder.

Rätt till dataöverföring

Du har rätt att kräva att vi lämnar över alla uppgifter som vi automatiskt fått av dig på grundval av ditt samtycke eller för att uppfylla ett kontrakt som skall överlämnas till dig eller en tredje part i ett vanligt, maskinläsbart format. Om du skulle kräva direkt överföring av uppgifterna till en annan registreringsenhet, kommer detta endast att ske om det är tekniskt möjligt.

SSL- och/eller TLS-kryptering

Av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av konfidentiellt innehåll, såsom inköpsorder eller förfrågningar som du skickar till oss som webbplatsoperatör, använder denna webbplats antingen ett SSL- eller ett TLS-krypteringsprogram. Du kan känna igen en krypterad anslutning genom att kontrollera om webbläsarens adressrad växlar från "http://" till "https://" och även genom låsikonens utseende i webbläsarlinjen.
Om SSL- eller TLS-krypteringen är aktiverad kan data som du överför till oss inte läsas av tredje part.

Krypterade betalningstransaktioner på denna webbplats

Om du är skyldig att dela din betalningsinformation (t.ex. kontonummer om du ger oss befogenhet att debitera ditt bankkonto) med oss efter att du har ingått ett avgiftsbaserat avtal med oss, krävs denna information för att kunna behandla betalningar.
Betalningstransaktioner med vanliga betalningssätt (Visa/MasterCard, debitering till ditt bankkonto) behandlas uteslutande via krypterade SSL- eller TLS-anslutningar. Du kan känna igen en krypterad anslutning genom att kontrollera om webbläsarens adressrad växlar från "http://" till "https://" och även genom låsikonens utseende i webbläsarraden.
Om kommunikationen med oss är krypterad kommer tredje part inte att kunna läsa den betalningsinformation du delar med oss.

Information om, rättelse och radering av uppgifter

Inom ramen för tillämpliga lagbestämmelser har du rätt att när som helst begära information om dina arkiverade personuppgifter, deras källa och mottagare samt syftet med behandlingen av dina uppgifter. Du kan också ha rätt att få dina uppgifter rättade eller raderade. Om du har frågor om detta ämne eller andra frågor om personuppgifter, tveka inte att kontakta oss när som helst på adressen i avsnittet "Information som krävs enligt lag."

Rätt att kräva begränsningar i hantering

Du har rätt att kräva att begränsningar införs när det gäller behandlingen av dina personuppgifter. För att göra detta kan du när som helst kontakta oss på adressen i avsnittet "Information som krävs enligt lag". Rätten att kräva begränsning av behandlingen gäller i följande fall:

 • I händelse av att du ska bestrida riktigheten av dina uppgifter som arkiveras av oss, behöver vi vanligtvis lite tid för att verifiera detta påstående. Under den tid som denna undersökning pågår har du rätt att kräva att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter.
 • Om behandlingen av dina personuppgifter utfördes på ett olagligt sätt har du möjlighet att kräva begränsning av behandlingen av dina uppgifter i stället för att kräva att dessa uppgifter raderas.
 • Om vi inte behöver dina personuppgifter längre och du behöver dem för att utöva, försvara eller göra anspråk på lagliga rättigheter, har du rätt att kräva begränsning av behandlingen av dina personuppgifter i stället för dess radering.
 • Om du har gjort en invändning enligt Art. 21 Punkt 1 GDPR, måste dina rättigheter och våra rättigheter vägas mot varandra. Så länge det inte har fastställts vems intressen som gäller har du rätt att kräva en begränsning av behandlingen av dina personuppgifter.
 • Om du har begränsat behandlingen av dina personuppgifter kan dessa uppgifter – med undantag för arkiveringen – endast behandlas med ditt samtycke eller för att göra anspråk på, utöva eller försvara juridiska rättigheter eller för att skydda andra fysiska personers eller juridiska personers rättigheter eller av viktiga skäl av allmänt intresse som anges av EU eller en EU-medlemsstat.

 

4. Registrering av data på denna webbplats

Cookies

Våra webbplatser och sidor använder vad branschen kallar "cookies". Cookies är små textfiler som inte orsakar någon skada på din enhet. De lagras antingen tillfälligt under en hel session (sessionscookies) eller så arkiveras de permanent på din enhet (permanenta cookies). Sessionscookies raderas automatiskt när du avslutar ditt besök. Permanenta cookies arkiveras på din enhet tills du aktivt tar bort dem eller de automatiskt raderas av din webbläsare.

I vissa fall är det möjligt att cookies från tredje part lagras på din enhet när du kommer in på vår webbplats (cookies från tredje part). Dessa cookies gör det möjligt för dig eller oss att dra nytta av vissa tjänster som erbjuds av tredje part (t.ex. cookies för behandling av betaltjänster).

Cookies har en mängd olika funktioner. Många cookies är tekniskt viktiga eftersom vissa webbplatsfunktioner inte skulle fungera i avsaknad av cookies (t.ex. kundvagnsfunktionen eller visningen av videor). Syftet med andra cookies kan vara analys av användarmönster eller visning av reklammeddelanden.

Cookies, som krävs för att utföra elektroniska kommunikationstransaktioner (nödvändiga cookies) eller för tillhandahållande av vissa funktioner som du vill använda (funktionella cookies, t.ex. för kundvagnsfunktionen) eller de som är nödvändiga för optimering av webbplatsen (t.ex. cookies som ger mätbara insikter om webbpubliken), ska lagras på grundval av Art. 6 punkt 1f GDPR, om inte en annan rättslig grund anges. Operatören av webbplatsen har ett berättigat intresse av lagring av cookies för att säkerställa tekniskt felfri och optimerat tillhandahållande av operatörens tjänster. Om ditt samtycke till lagring av cookies har begärts, lagras respektive cookies uteslutande baserat på det samtycke som erhållits (Art. 6 Punkt 1a, GDPR); detta samtycke kan återkallas när som helst.

Du har möjlighet att konfigurera din webbläsare på ett sådant sätt att du kommer att meddelas när cookies placeras och att tillåta godkännande av cookies endast i specifika fall. Du kan också utesluta godkännande av cookies i vissa fall eller i allmänhet eller aktivera borttagningsfunktionen för automatisk radering av cookies när webbläsaren stängs. Om cookies inaktiveras kan funktionerna på denna webbplats vara begränsade.

I händelse av att cookies från tredje part används eller om cookies används för analytiska ändamål, kommer vi att meddela dig separat i samband med denna dataskyddspolicy och, i förekommande fall, be om ditt samtycke.

Cookie samtycke med Cookiebot

Vår webbplats använder Cookiebot cookie-samtyckesteknik för att få ditt samtycke till lagring av vissa cookies på din enhet och till dataskyddslagstiftning som uppfyller kraven i den förstnämnda. Den part som erbjuder denna teknik är Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Copenhagen, Denmark, webbplats  https://www.cookiebot.com/  (nedan kallad "Cookiebot").
När du besöker vår webbplats kommer följande personuppgifter att överföras till Cookiebot:

 • Din försäkran om samtycke eller återkallande av din försäkran om samtycke
 • Din IP-adress
 • Information om din webbläsare
 • Information om din enhet
 • Datum och tid du besökte vår hemsida

Dessutom ska Cookiebot lagra en cookie i din webbläsare för att kunna tilldela ditt godkännande av registreringen eller eventuella återkallanden av den förra. De uppgifter som registreras på detta sätt ska lagras tills du ber oss att radera dem, ta bort Cookiebot-cookien eller tills syftet med arkivering av uppgifterna inte längre existerar. Detta skall inte påverka eventuella obligatoriska lagstadgade lagringsperioder.

Cookiebot använder cookies för att få de samtyckesförklaringar som föreskrivs i lag. Den rättsliga grunden för användningen av sådana cookies är Art. 6 Punkt 1c, GDPR.

Avtal om behandling av kontraktsuppgifter

Vårt företag har genomfört ett avtal om behandling av uppgifter med Cookiebot. Detta är ett avtal som föreskrivs i dataskyddslagstiftningen och som garanterar att Cookiebot behandlar alla personuppgifter om våra webbplatsbesökare uteslutande i enlighet med våra instruktioner och i enlighet med GDPR.

Serverloggfiler

Leverantören av denna webbplats och dess sidor samlar automatiskt in och lagrar information i så kallade serverloggfiler, som din webbläsare automatiskt kommunicerar med oss. Informationen omfattar följande:

 • Vilken typ och version av webbläsare som används
 • Det använda operativsystemet
 • URL för hänvisning
 • Värdnamnet för den anslutande datorn
 • Tiden för serverförfrågan
 • IP-adressen

Dessa data slås inte samman med andra datakällor.
Dessa data registreras baserat på Art. 6 punkt 1f, GDPR. Operatören av webbplatsen har ett berättigat intresse av den tekniskt felfria skildringen och optimeringen av operatörens webbplats. För att uppnå detta måste serverloggfiler registreras.

Kontaktformulär

Om du skickar förfrågningar till oss via vårt kontaktformulär kommer den information som lämnas i kontaktformuläret samt eventuella kontaktuppgifter som lämnas där att lagras av oss för att hantera din förfrågan och i händelse av att vi har ytterligare frågor. Vi kommer inte att dela denna information utan ditt medgivande.
Behandlingen av dessa data baseras på art. 6 punkt 1b, GDPR, om din begäran är relaterad till genomförandet av ett avtal eller om det är nödvändigt att genomföra åtgärder före kontrakt. I alla andra fall baseras behandlingen på vårt berättigade intresse av en effektiv behandling av de förfrågningar som riktas till oss (artikel 6 punkt 1f, GDPR) eller på ditt avtal (artikel 6 punkt 1a, GDPR) om detta har begärts.
Den information du har angett i kontaktformuläret ska finnas kvar hos oss tills du ber oss att radera uppgifterna, återkallar ditt samtycke till arkivering av uppgifter eller om syftet för vilket informationen arkiveras inte längre existerar (t.ex. efter att vi har avslutat vårt svar på din förfrågan). Detta skall inte påverka tillämpningen av tvingande rättsliga bestämmelser, särskilt lagringsperioder.

Förfrågan via e-post, telefon eller fax

Om du kontaktar oss via e-post, telefon eller fax, kommer din förfrågan, inklusive alla resulterande personuppgifter (namn, begäran) att lagras och behandlas av oss i syfte att behandla din förfrågan. Vi vidarebefordrar inte dessa uppgifter utan ditt medgivande.
Dessa uppgifter behandlas baserat på artikel 6 punkt 1b, GDPR om din förfrågan är relaterad till uppfyllandet av ett kontrakt eller krävs för att fullgöra åtgärder före avtalet. I alla andra fall behandlas uppgifterna på grundval av vårt berättigade intresse för en effektiv hantering av förfrågningar som lämnats in till oss (artikel 6 punkt 1f, GDPR) eller på grundval av ditt samtycke (artikel 6 punkt 1a, GDPR) om det har erhållits.
De uppgifter som du skickar till oss via kontaktförfrågningar finns kvar hos oss tills du begär att vi raderar, återkallar ditt samtycke till lagringen eller syftet med datalagringen upphör (t.ex. efter att din förfrågan har slutförts). Obligatoriska lagstadgade bestämmelser - särskilt lagstadgade lagringsperioder - påverkas inte.

Registrering på denna webbplats

Du har möjlighet att registrera dig på denna webbplats för att kunna använda ytterligare webbplatsfunktioner. Vi kommer att använda de uppgifter du anger endast i syfte att använda respektive erbjudande eller tjänst som du har registrerat dig för. Den nödvändiga information som vi begär vid registreringstillfället måste anges i sin helhet. Annars kommer vi att avvisa registreringen.
För att meddela dig om viktiga ändringar av omfattningen av vår portfölj eller i händelse av tekniska ändringar, kommer vi att använda den e-postadress som tillhandahålls under registreringsprocessen.
Vi behandlar de uppgifter som registrerats under registreringsprocessen baserat på ditt samtycke (artikel 6 punkt 1a, GDPR).
De uppgifter som registrerats under registreringsprocessen ska lagras av oss så länge du är registrerad på denna webbplats. Därefter skall sådana uppgifter raderas. Detta skall inte påverka obligatoriska lagstadgade lagringsskyldigheter.

Information från integrerade inloggningstjänster 

Om du bestämmer dig för att registrera dig via eller på annat sätt bevilja åtkomst till ett socialt nätverk eller en integrerad tjänst från tredje part (vad vi kallar en "integrerad tjänst"), till exempel Facebook, Google, PayPal eller liknande enstaka inloggningstjänst, kan vi också samla in personlig information som redan är kopplad till ditt konto för integrerad tjänst. Du kan också ha möjlighet att dela ytterligare information med oss via en integrerad tjänst, som styrs via dina inställningar på den integrerade tjänsten. Om du väljer att tillhandahålla sådan information, under registreringen eller på annat sätt, kommer vi att behandla informationen som personlig information och använda den på de sätt som beskrivs i denna sekretesspolicy.

Kommentarsfunktionen på denna webbplats

När du använder kommentarsfunktionen på denna webbplats arkiveras information om när kommentaren genererades och din e-postadress och, om du inte publicerar anonymt, användarnamnet du har valt utöver dina kommentarer.

Lagring av IP-adressen

Vår kommentarsfunktion lagrar IP-adresserna för alla användare som anger kommentarer. Med tanke på att vi inte granskar kommentarerna innan vi publicerar dem behöver vi denna information för att kunna vidta åtgärder mot författaren i händelse av kränkningar av rättigheter, såsom ärekränkning eller propaganda.

Prenumerera på kommentarer

Som användare av denna webbplats har du möjlighet att prenumerera på kommentarer efter att du har registrerat dig. Du kommer att få en bekräftelse via e-post, vars syfte är att kontrollera om du är den faktiska innehavaren av den angivna e-postadressen. Du kan inaktivera den här funktionen när som helst genom att följa en respektive länk i informationsmeddelandet. De data som anges i samband med prenumerationer på kommentarer kommer att tas bort i det här fallet. Men om du har meddelat denna information till oss för andra ändamål och från en annan plats (t.ex. när du prenumererar på nyhetsbrevet), ska uppgifterna förbli i vår ägo.

Lagringsperiod för kommentarer

Kommentarer och all anknuten information (t.ex. IP-adressen) ska lagras av oss och finnas kvar på denna webbplats tills innehållet som kommentaren gällde har raderats i sin helhet eller om kommentarerna måste raderas av juridiska skäl (t.ex. förolämpande kommentarer).

Rättslig grund

Kommentarer lagras på grundval av ditt samtycke (artikel 6 Punkt 1a, GDPR). Du har rätt att när som helst återkalla alla samtycken som du redan har gett oss. För att göra detta, behöver du bara skicka oss en informell anmälan via e-post. Detta ska inte påverka lagenligheten av datainsamling som inträffade innan du återkallade dem.

5. Sociala medier

Facebook plug-ins (Gilla och dela knappen)

Vi har integrerade plug-ins av det sociala nätverket Facebook på denna webbplats. Leverantören av denna tjänst är Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland. Enligt Facebooks uttalande kommer de insamlade uppgifterna att överföras till USA och andra tredjeländer också.
Du kommer att kunna känna igen Facebook plug-ins av Facebook-logotypen eller "Gilla"-knappen på denna webbplats. En översikt över Facebooks plugin-program finns under följande länk: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.
När du besöker denna webbplats och dess sidor kommer plugin-programmet att upprätta en direkt anslutning mellan din webbläsare och Facebook-servern. Som ett resultat kommer Facebook att få informationen att du har besökt denna webbplats med din plug-in. Men om du klickar på Facebook "Gilla"-knappen medan du är inloggad på ditt Facebook-konto kan du länka innehållet på denna webbplats och dess sidor till din Facebook-profil. Som ett resultat kommer Facebook att kunna koppla besöket på denna webbplats och dess sidor till ditt Facebook-användarkonto. Vi måste påpeka, att vi som leverantör av webbplatsen inte har någon kunskap om de överförda uppgifterna och dess användning av Facebook. Mer detaljerad information finns i Facebooks dataskyddsförklaring på: https://www.facebook.com/privacy/explanation.
Om du inte vill att Facebook ska kunna koppla ditt besök på denna webbplats och dess sidor till ditt Facebook-användarkonto loggar du ut från ditt Facebook-konto medan du är på den här webbplatsen.
Användningen av Facebook plug-in är baserad på Art. 6 punkt 1f, GDPR. Operatören av webbplatsen har ett berättigat intresse av att vara så synlig som möjligt på sociala medier. Om en respektive samtyckesförklaring har erhållits skall uppgifterna behandlas uteslutande på grundval av artikel 1.1. 6 punkt 1a, GDPR. Denna samtyckesförklaring kan återkallas när som helst.

Plugin-program för Instagram

Vi har integrerade funktioner av den offentliga medieplattformen Instagram i denna webbplats. Dessa funktioner erbjuds av Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA.

Om du är inloggad på ditt Instagram-konto kan du klicka på Instagram-knappen för att länka innehåll från den här webbplatsen till din Instagram-profil. Detta gör det möjligt för Instagram att förmedla ditt besök på den här webbplatsen till ditt användarkonto. Vi måste påpeka att vi som leverantör av webbplatsen och dess sidor inte har någon kunskap om innehållet i de data som överförs och dess användning av Instagram.

Data lagras och analyseras på basis av Art. 6 punkt 1f, GDPR. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av högsta möjliga synlighet på sociala medier. Om en respektive samtyckesförklaring har erhållits kommer uppgifterna att behandlas uteslutande på grundval av artikel 10. 6 punkt 1a, DGDPR. Ett sådant samtycke kan återkallas när som helst.

Mer information om detta ämne finns i Instagrams integritetsdeklaration på: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

6. Analysverktyg och reklam

Google Analytics

På den här webbplatsen används funktioner i webbanalystjänsten Google Analytics. Leverantören av denna tjänst är Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Analytics använder så kallade cookies. Cookies är textfiler som lagras på din dator och som möjliggör en analys av användarnas användning av webbplatsen. Den information som genereras av cookies om din användning av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA, där den lagras.

Lagringen av Google Analytics-cookies och användningen av detta analysverktyg baseras på art. 6 punkt 1f, GDPR. Operatören av denna webbplats har ett berättigat intresse av analys av användarmönster för att optimera både de tjänster som erbjuds online och operatörens reklamverksamhet. Om ett motsvarande avtal har begärts (t.ex. ett avtal om lagring av cookies) sker behandlingen uteslutande på basis av Art. 6 punkt. 1a, GDPR; avtalet kan återkallas när som helst.

IP-anonymisering

På denna webbplats har vi aktiverat IP-anonymiseringsfunktionen. Som ett resultat av detta kommer din IP-adress att förkortas av Google inom EU:s medlemsstater eller i andra stater som har ratificerat konventionen om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet innan den överförs till USA. Den fullständiga IP-adressen kommer att överföras till en av Googles servrar i USA och förkortas där endast i undantagsfall. På uppdrag av operatören av denna webbplats ska Google använda denna information för att analysera din användning av denna webbplats för att generera rapporter om webbplatsaktiviteter och för att tillhandahålla andra tjänster till operatören av denna webbplats som är relaterade till användningen av webbplatsen och Internet. Den IP-adress som överförs tillsammans med Google Analytics från din webbläsare får inte slås samman med andra data som Google har i sin ägo.

Plugin-program för webbläsare

Du har möjlighet att förhindra arkivering av cookies genom att göra relevanta ändringar i inställningarna för din webbläsare. Vi måste dock påpeka att i detta fall kanske du inte kan använda alla funktioner på denna webbplats i deras fulla utsträckning. Dessutom har du möjlighet att förhindra registrering av data som genereras av cookien och anslutna till din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) av Google samt behandling av dessa uppgifter av Google genom att ladda ner och installera webbläsaren plug-in tillgänglig under följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Invändning mot registrering av uppgifter

Du har möjlighet att förhindra att dina data registreras av Google Analytics genom att klicka på följande länk. Detta kommer att resultera i placeringen av en opt out (hoppa av) cookie, vilket förhindrar registrering av dina data under framtida besök på denna webbplats: Google Analytics deactivation.

Mer information om Google Analytics hantering av användardata finns i Googles sekretesspolicy för data på: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Behandling av kontraktsdata

Vi har genomfört ett avtal om databehandling med Google och implementerar de stränga bestämmelserna från de tyska dataskyddsmyndigheterna fullt ut när vi använder Google Analytics.

Demografiska parametrar som tillhandahålls av Google Analytics

På den här webbplatsen används funktionen "demografiska parametrar" från Google Analytics. Det gör det möjligt att generera rapporter som ger information om ålder, kön och intressen på webbplatsbesökare. Källorna till denna information är intresserelaterad reklam från Google samt besöksdata från tredjepartsleverantörer. Dessa data kan inte allokeras till en viss person. Du har möjlighet att inaktivera den här funktionen när som helst genom att göra relevanta inställningsändringar för annonsering i ditt Google-konto eller så kan du i allmänhet förbjuda att dina data registreras av Google Analytics enligt beskrivningen i avsnittet "Invändning mot registrering av data".

Arkiveringsperiod

Data på användar- eller incidentnivå som lagras av Google som är kopplade till cookies, användar-ID:n eller reklam-ID (t.ex. DoubleClick cookies, Android-annonserings-ID) kommer att anonymiseras eller raderas efter 26 månader. För mer information klicka på följande länk:  https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=en

Google AdSense (ej personligt)

På den här webbplatsen används Google AdSense, en annonsinbäddningstjänst som tillhandahålls av Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Vi använder Google AdSense i läget "ej personligt". I motsats till det anpassade läget baseras annonserna inte på dina tidigare användarmönster och tjänsten genererar inte en användarprofil för dig. I stället använder tjänsten så kallad "sammanhangsinformation" för att välja de annonser som ska visas för dig. De valda annonserna baseras alltså på din plats, innehållet på den webbplats du besöker vid den tidpunkten eller de söktermer du använder. Om du vill veta mer om de distinkta skillnaderna mellan personlig inriktning och inriktning som inte har anpassats av Google AdSense klickar du på följande länk: https://support.google.com/adsense/answer/9007336.
Tänk på att även användningen av det icke-personliga sättet för Google Adsense resulterar i potentiell arkivering av cookies. Enligt Google används dessa cookies för att bekämpa bedrägeri och missbruk. Dessa cookies finns kvar på din enhet tills du tar bort dem.

Användningen av Google Adsense i icke-personligt läge baseras på Art. 6 punkt 1f, GDRP. Vi har ett berättigat intresse för analys av användarmönster för att kunna optimera både vår webbpresentation och våra pr-aktiviteter. Om ett motsvarande avtal har begärts (t.ex. ett avtal om lagring av cookies) sker behandlingen uteslutande på basis av Art. 6 punkt. 1a, GDPR; avtalet kan återkallas när som helst.

Google är certifierat i enlighet med "EU-US Privacy Shield". Privacy Shield-avtalet genomfördes mellan EU och Förenta staterna i syfte att se till att europeiska dataskyddsstandarder följs i samband med behandlingen av uppgifter i USA. Varje företag som är certifierat i enlighet med Privacy Shield-reglerna förbinder sig att följa dessa dataskyddsstandarder.

Du har möjlighet att autonomt justera annonseringsinställningarna i ditt användarkonto. För att göra det, klicka på länken nedan och logga in: https://adssettings.google.com/authenticated.
För mer information om Googles annonseringsteknik, klicka här:
https://policies.google.com/technologies/adshttps://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Google Analytics Remarketing

Den här webbplatsen använder funktionerna i Google Analytics Remarketing i kombination med funktionerna i Google Ads och Google DoubleClick, som fungerar på alla enheter. Leverantören av dessa lösningar är Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Den här funktionen gör det möjligt att ansluta de målgrupper för annonsering som genereras med Google Analytics Remarketing med funktionerna i Google Ads och Google DoubleClick, som fungerar på alla enheter. Detta gör det möjligt att visa intressebaserade anpassade reklammeddelanden, beroende på din tidigare användning och webbmönster på en enhet (t.ex. mobiltelefon) på ett sätt som är skräddarsytt för dig och på någon av dina enheter (t.ex. surfplatta eller dator).

Om du har gett oss relevant samtycke kommer Google att ansluta dina webb- och appwebbläsare till ditt Google-konto för detta ändamål. Därför är det möjligt att visa samma personliga annonseringsmeddelanden på alla enheter som du loggar in på med ditt Google-konto.

För att stödja den här funktionen registrerar Google Analytics autentiserade ID:er för användare som är tillfälligt kopplade till våra Google Analytics-data för att definiera och sammanställa målgrupperna för annonserna som ska visas på alla enheter.

Du har möjlighet att permanent invända mot marknadsföring/målgruppsreklam på alla enheter genom att inaktivera personlig anpassad annonsering. För att göra detta, följ denna länk: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Konsolideringen av de inspelade uppgifterna på ditt Google-konto ska ske uteslutande baserat på ditt samtycke, vilket du kan ge till Google och du kan även återkalla dem där (artikel 6 punkt 1a, GDPR). Dataregistreringsprocesser som inte konsolideras i ditt Google-konto (till exempel på grund av att du inte har ett Google-konto eller har invänt mot konsolideringen av data) är registreringen av data baserat på Art. 6 punkt 1f, GDPR. Det berättigade intresset beror på det faktum att operatören av webbplatsen har ett berättigat intresse av den anonymiserade analysen av webbplatsbesökare i reklamsyfte.

Mer information och relevanta dataskyddsbestämmelser finns i Googles sekretesspolicy för data på: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=en.

Google Ads och Googles konverteringsspårning

På den här webbplatsen används Google Ads. Google Ads är ett online-kampanjprogram för Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Tillsammans med Google Ads använder vi ett verktyg som kallas Konverteringsspårning. Om du klickar på en annons som publiceras av Google placeras en cookie för konverteringsspårning. Cookies är små textfiler som webbläsaren placerar på användarens dator. Dessa cookies upphör att gälla efter 30 dagar och används inte för att identifiera användare personligen. Om användaren besöker vissa sidor på denna webbplats och cookien ännu inte har gått ut, kommer Google och vi att kunna känna igen att användaren har klickat på en annons och har länkats till denna sida.

Olika cookie tilldelas alla Google Ads-kunder. Dessa cookies kan inte spåras via webbplatser för Google Ads-kunder. Informationen som erhålls med hjälp av konverteringscookien används för att generera konverteringsstatistik för Google Ads-kunder som har valt att använda konverteringsspårning. Användarna får det totala antalet användare som har klickat på deras annonser och har länkats till en sida som är utrustad med en tagg för konverteringsspårning. De får dock ingen information som gör det möjligt för dem att identifiera dessa användare personligen. Om du inte vill delta i spårningen har du möjlighet att invända mot denna användning genom att enkelt inaktivera Googles konverteringsspårningscookie via din webbläsare under användarinställningar. Om du gör det kommer du inte att inkluderas i statistiken för konverteringsspårning.

Lagringen av "Konverteringscookies" och användningen av detta spårningsverktyg baseras på art. 6 punkt 1f, GDPR. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av analys av användarmönster för att optimera operatörens webberbjudanden och reklam. Om ett motsvarande avtal har begärts (t.ex. ett avtal om lagring av cookies) sker behandlingen uteslutande på basis av Art. 6 punkt. 1a, GDPR; avtalet kan återkallas när som helst.

Om du vill läsa mer detaljerad information om Google Ads och Googles konverteringsspårning läser du Googles sekretesspolicy för data på: https://policies.google.com/privacy?hl=en.
Du kan ställa in din webbläsare på ett sådant sätt att du kommer att meddelas när som helst cookies placeras och du kan tillåta cookies endast i vissa fall eller utesluta godkännande av cookies i vissa fall eller i allmänhet och du kan också aktivera automatisk radering av cookies när webbläsaren stängs. Om du inaktiverar cookies kan funktionerna på denna webbplats vara begränsade.

Google DoubleClick

Denna webbplats använder funktioner i Google DoubleClick. Leverantören är Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, (nedan kallad DoubleClick").

DoubleClick används för att visa intressebaserade annonser i Googles nätverk. Annonser kan skräddarsys efter tittarnas intressen med DoubleClick.  Våra annonser kan till exempel visas i Googles sökresultat eller i banners som är kopplade till DoubleClick.

DoubleClick måste kunna känna igen respektive tittare för att kunna visa intressebaserad reklam för användarna. För detta ändamål lagras en cookie i användarens webbläsare, bakom vilken de webbplatser som användaren besöker, klick och annan annan information lagras. Denna information sammanställs till en pseudonymisk användarprofil för att visa intressebaserad reklam för den berörda användaren.

Användningen av Google DoubleClick sker i intresse av riktade reklamåtgärder. Detta utgör ett berättigat intresse i den mening som avses i art. 6 punkt. 1f, GDPR. Om ett motsvarande avtal har begärts (t.ex. ett avtal om lagring av cookies) sker behandlingen uteslutande på basis av Art. 6 punkt. 1a, GDPR; avtalet kan återkallas när som helst.

Du kan ställa in din webbläsare så att den inte längre lagrar cookies. Detta kan dock begränsa webbplatsernas tillgängliga funktioner. Det bör också noteras att DoubleClick också kan använda andra tekniker för att skapa användarprofiler. Att inaktivera cookies garanterar därför inte att användarprofiler inte längre skapas.

Mer information om hur du invänder mot annonserna som visas av Google finns i följande länkar: https://policies.google.com/technologies/ads  och  https://adssettings.google.com/authenticated

Facebook-pixel

För att mäta konverteringsfrekvensen använder den här webbplatsen Facebooks besöksaktivitetspixel. Leverantören av denna tjänst är Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland. Enligt Facebooks uttalande kommer de insamlade uppgifterna att överföras till USA och andra tredjepartsländer.
Detta verktyg gör det möjligt att spåra sidbesökare när de har länkats till leverantörens webbplats efter att ha klickat på en Facebook-annons. Detta gör det möjligt att analysera effektiviteten i Facebook-annonser för statistiska och marknadsundersöknings ändamål och att optimera framtida reklamkampanjer.
För oss som operatörer av denna webbplats är de insamlade uppgifterna anonyma. Vi är inte i stånd att komma fram till några slutsatser om användarnas identitet. Facebook arkiverar dock informationen och bearbetar den, så att det är möjligt att göra en anslutning till respektive användarprofil och Facebook har möjlighet att använda data för sina egna kampanjändamål i enlighet med Facebooks policy  för dataanvändning. Detta gör det möjligt för Facebook att visa annonser på Facebook-sidor och på platser utanför Facebook. Vi som operatör av denna webbplats har ingen kontroll över användningen av sådana uppgifter.
Användningen av Facebook Pixel är baserad på art. 6 punkt 1f, GDPR. Operatören av webbplatsen har ett berättigat intresse av effektiva reklamkampanjer, som också omfattar sociala medier. Om ett motsvarande avtal har begärts (t.ex. ett avtal om lagring av cookies) sker behandlingen uteslutande på basis av Art. 6 punkt. 1a, GDPR; avtalet kan återkallas när som helst.
I Facebooks sekretesspolicy för data hittar du ytterligare information om skyddet av din integritet på: https://www.facebook.com/about/privacy/.
Du har också möjlighet att inaktivera marknadsföring "Anpassade målgrupper" i avsnittet om annonsinställningar under https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. För att göra detta måste du först logga in på Facebook.
Om du inte har ett Facebook-konto kan du inaktivera alla användarbaserade annonser från Facebook på webbplatsen för European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

 

7. Nyhetsbrev

Uppgifter om nyhetsbrev

Om du vill prenumerera på nyhetsbrevet som erbjuds på denna webbplats, kommer vi att behöva en e-postadress från dig samt information som tillåter oss att kontrollera att du är ägare av den e-postadress som tillhandahålls och samtycke till mottagandet av nyhetsbrevet. Inga ytterligare uppgifter får samlas in eller får endast samlas in på frivillig basis. Vi kommer endast att använda sådana uppgifter för att skicka den begärda informationen och ska inte dela sådana uppgifter med någon tredje part mer än till avtalspartners från vår Curaden koncern.

Behandlingen av den information som anges i prenumerationsformuläret för nyhetsbrevet ska ske uteslutande på grundval av ditt samtycke (artikel 6 punkt 1a, GDPR). Du kan när som helst återkalla det samtycke du har gett till arkivering av data, e-postadress och användning av denna information för att skicka nyhetsbrevet när som helst, till exempel genom att klicka på länken "Avsluta prenumeration" i nyhetsbrevet. Detta skall inte påverka lagenligheten av de transaktioner för databehandling som hittills har ägt rum.

De uppgifter som deponerats hos oss i syfte att prenumerera på nyhetsbrevet kommer att lagras av oss tills du avregistrerar dig från nyhetsbrevet eller nyhetsbrevs servicen och raderas från nyhetsbrevets distributionslista efter att du avregistrerat dig från nyhetsbrevet. Data som lagras för andra ändamål hos oss påverkas inte.

Dataanvändning för e-postannonsering utan registrering för nyhetsbrev och din rätt till invändning

Om vi får din e-postadress i samband med försäljning av en vara eller tjänst och du inte har invänt mot användningen av din e-postadress, förbehåller vi oss rätten att regelbundet erbjuda dig liknande produkter, såsom redan köpt, från vårt sortiment via e-post. Din e-postadress kommer sedan att behandlas i enlighet med artikel 6.1f, GDPR. Du kan när som helst invända mot denna användning av din e-postadress genom att skicka ett meddelande till de kontaktalternativ som beskrivs i stycket eller via en särskild länk i slutet av nyhetsbrevet.

När du har avslutat prenumerationen på distributionslistan för nyhetsbrev kan din e-postadress lagras av oss eller leverantören av nyhetsbrev i en svart lista för att förhindra framtida utskick. Data från den svarta listan används endast för detta ändamål och slås inte samman med andra data. Detta tjänar både ditt intresse och vårt intresse av att uppfylla de rättsliga kraven när nyhetsbrev skickas (berättigat intresse i den mening som avses i artikel 6 punkt 1f, GDPR). Lagringen i den svarta listan är obestämd. Du kan invända mot lagringen om dina intressen väger tyngre än vårt berättigade intresse.

Mailchimp

Denna webbplats använder tjänster MailChimp att skicka ut sina nyhetsbrev. Leverantören är Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA.

MailChimp är bland annat en tjänst som kan användas för att organisera och analysera utskick av nyhetsbrev. När du anger data i syfte att prenumerera på ett nyhetsbrev (t.ex. din e-postadress) lagras informationen på MailChimp servrar i USA.
MailChimp har en certifiering som överensstämmer med "EU-US-Privacy-Shield". "Privacy-Shield" är en pakt mellan Europeiska unionen (EU) och USA som syftar till att garantera att europeiska dataskyddsstandarder följs i USA.

Med hjälp av verktyget MailChimp kan vi analysera resultatet av våra nyhetsbrevskampanjer. Om du öppnar ett e-postmeddelande som har skickats via MailChimp-verktyget ansluter en fil som har integrerats i e-postmeddelandet (en så kallad webb-beacon) till MailChimps servrar i USA. Därför kan det avgöras om ett nyhetsbrev har öppnats och vilka länkar mottagaren eventuellt klickade på. Teknisk information registreras också vid den tidpunkten (t.ex. tidpunkten för åtkomst, IP-adress, typ av webbläsare och operativsystem). Denna information kan inte allokeras till respektive nyhetsbrevsmottagare. Deras enda syfte är att utföra statistiska analyser av nyhetsbrevskampanjer. Resultaten av sådana analyser kan användas för att mer effektivt skräddarsy framtida nyhetsbrev efter mottagarnas intresse.

Om du inte vill tillåta en analys av MailChimp måste du avsluta prenumerationen på nyhetsbrevet. Vi tillhandahåller en länk för dig att göra detta i varje nyhetsbrev. Dessutom kan du också avregistrera dig från nyhetsbrevet direkt på hemsidan.
Uppgifterna behandlas baserat på ditt samtycke (artikel 6 Punkt 1a, GDPR).  Du kan återkalla alla samtycken du har gett när som helst genom att avregistrera dig från nyhetsbrevet. Detta ska inte påverka lagenligheten av transaktioner för databehandling som har ägt rum innan du återkallar.
De uppgifter som lagts in hos oss i syfte att prenumerera på nyhetsbrevet kommer att lagras av oss tills du avregistrerar dig från nyhetsbrevet eller nyhetsbrevs servicen och raderas från nyhetsbrevets distributionslista när du avslutat prenumerationen på nyhetsbrevet. Data som lagras för andra ändamål hos oss påverkas inte.

När du har avslutat prenumerationen på distributionslistan för nyhetsbrev kan din e-postadress lagras av oss eller leverantören av nyhetsbrev i en svart lista för att förhindra framtida utskick. Data från den svarta listan används endast för detta ändamål och slås inte samman med andra data. Detta tjänar både ditt och vårt intresse i att uppfylla de rättsliga kraven när nyhetsbrev skickas (berättigat intresse i den mening som avses i artikel 6 punkt 1f, GDPR). Lagringen i den svarta listan är obestämd. Du kan invända mot lagringen om dina intressen väger tyngre än vårt berättigade intresse.

För mer information, se MailChimps sekretesspolicy för data på: https://mailchimp.com/legal/terms/.
Genomförande av ett avtal om databehandling
Vi har tecknat ett så kallat "databehandlingsavtal" med MailChimp, där vi har mandat att MailChimp åtar sig att skydda våra kunders data och att avstå från att dela det med tredje part.

8. Plugin-program och verktyg

YouTube med utökad dataskyddsintegrering

Vår webbplats bäddar in videor på webbplatsen YouTube. Webbplatsoperatören är Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Vi använder YouTube i utökat dataskyddsläge. Enligt YouTube säkerställer det här läget att YouTube inte lagrar någon information om besökare på denna webbplats innan de tittar på videon. Detta innebär dock inte nödvändigtvis att delning av data med YouTube-partner kan uteslutas som ett resultat av det utökade dataskyddsläget. Oavsett om du tittar på en video upprättar YouTube alltid en anslutning till Google nätverket DoubleClick.

Så fort du börjar spela upp en YouTube-video på denna webbplats upprättas en anslutning till YouTubes servrar. Som ett resultat kommer YouTube-servern att meddelas vilken av våra sidor du har besökt. Om du är inloggad på ditt YouTube-konto medan du besöker vår webbplats möjliggör du för YouTube att direkt tilldela dina surfmönster till din personliga profil. Du kan välja att förhindra detta genom att logga ut från ditt YouTube-konto.

När du har börjat spela upp en video kan YouTube dessutom placera olika cookies på din enhet. Med hjälp av dessa cookies kommer YouTube att kunna få information om vår webbplats besökare. Denna information kommer bland annat att användas för att ta fram videostatistik i syfte att förbättra webbplatsens användarvänlighet och för att förhindra försök att begå bedrägerier. Dessa cookies kommer att finnas kvar på din enhet tills du tar bort dem.

Under vissa omständigheter kan ytterligare transaktioner för databehandling utlösas efter att du har börjat spela upp en YouTube-video som ligger utanför vår kontroll.

Användningen av YouTube baseras på vårt intresse av att presentera vårt onlineinnehåll på ett tilltalande sätt. Enligt Art. 6 punkt 1f, GDPR, är detta ett berättigat intresse. Om ett motsvarande avtal har begärts sker behandlingen uteslutande på grundval av artikel 1.1. 6 punkt. 1a, GDPR; avtalet kan återkallas när som helst.

Mer information om hur YouTube hanterar användardata finns i sekretesspolicyn för YouTubes data under: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Google Webbteckensnitt (lokal inbäddning)

Denna webbplats använder så kallade webbteckensnitt från Google för att säkerställa en enhetlig användning av teckensnitt på denna webbplats. Dessa Google-teckensnitt installeras lokalt så att en anslutning till Googles servrar inte upprättas i samband med det här programmet.

Om du vill ha mer information om Googles webbteckensnitt följer du denna länk: https://developers.google.com/fonts/faq  och titta i Googles sekretesspolicy för data under:  https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Adobe-teckensnitt

För att säkerställa en enhetlig skildring av vissa teckensnitt, använder denna webbplats ett teckensnitt som kallas Adobe Fonts som tillhandahålls av Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA (Adobe).

När du öppnar sidor på den här webbplatsen läser webbläsaren automatiskt in de teckensnitt som krävs direkt från Adobes webbplats för att kunna visa dem korrekt på enheten. Därför upprättar webbläsaren en anslutning till Adobes servrar i USA. Därför får Adobe veta att din IP-adress användes för att komma åt denna webbplats. Enligt information från Adobe kommer inga cookies att lagras i samband med att man tillhandahåller teckensnitten.

Adobe har en certifiering i enlighet med PRIVACY Shield mellan EU och USA. Privacy Shield är en kompakt som ratificerats mellan Förenta staterna och Europeiska unionen, som syftar till att garantera efterlevnad av europeiska dataskyddsstandarder. För mer information, följ denna länk: https://www.adobe.com/privacy/eudatatransfers.html.
Data lagras och analyseras på basis av Art. 6 punkt 1f, GDPR. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av en enhetlig presentation av typsnittet på operatörens webbplats. Om en respektive samtyckesförklaring har erhållits (t.ex. samtycke till arkivering av cookies) kommer uppgifterna att behandlas uteslutande på grundval av Art. 6  punkt 1a, DGDPR. Ett sådant samtycke kan återkallas när som helst.

Mer information om Adobe-teckensnitt finns i policyerna under: https://www.adobe.com/privacy/policies/adobe-fonts.html.
Adobes datasekretessdeklaration kan granskas under: https://www.adobe.com/privacy/policy.html.

Google Maps

Via ett API använder den här webbplatsen karttjänsten Google Maps. Leverantören är Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

För att aktivera användningen av Google Maps-funktionerna måste din IP-adress lagras. Som regel överförs denna information till en av Googles servrar i USA, där den arkiveras. Operatören av denna webbplats har ingen kontroll över dataöverföringen.

Vi använder Google Maps för att presentera vårt onlineinnehåll på ett tilltalande sätt och för att göra de platser som lämnas ut på vår webbplats lätta att hitta. Detta utgör ett berättigat intresse enligt definitionen i Art. 6 punkt 1f, GDPR. Om en respektive samtyckesförklaring har erhållits skall uppgifterna behandlas uteslutande på grundval av Art. 6 punkt 1a, GDPR. Denna samtyckesförklaring kan återkallas när som helst.

Mer information om hanteringen av användardata finns i Googles sekretesspolicy för data under: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Google reCAPTCHA

Vi använder "Google reCAPTCHA" (nedan kallat reCAPTCHA) på denna webbplats. Leverantören är Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Syftet med reCAPTCHA är att avgöra om uppgifter som anges på denna webbplats (t.ex. information som anges i ett kontaktformulär) tillhandahålls av en mänsklig användare eller av ett automatiserat program. För att fastställa detta analyserar reCAPTCHA webbplatsens besökares beteende baserat på en mängd olika parametrar. Denna analys utlöses automatiskt så fort besökaren kommer in på webbplatsen. För denna analys utvärderar reCAPTCHA en mängd olika data (t.ex. IP-adress, tid som besökaren på webbplatsen tillbringade på webbplatsen eller markörens rörelser som initierats av användaren). De data som spåras under sådana analyser vidarebefordras till Google.

reCAPTCHA-analyser körs helt i bakgrunden. Webbplatsbesökare varnas inte för att en analys pågår.

Data lagras och analyseras på basis av Art. 6 punkt 1f, GDPR. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av att skydda operatörens webbplatser mot missbruk av automatiserad spioneri och mot SPAM. Om en respektive samtyckesförklaring har erhållits (t.ex. samtycke till arkivering av cookies) kommer uppgifterna att behandlas uteslutande baserat på Art. 6 punkt 1a, DGDPR. Ett sådant samtycke kan återkallas när som helst.

Mer information om Google reCAPTCHA finns i Googles sekretesspolicy och användarvillkor under följande länkar: https://policies.google.com/privacy?hl=en  och  https://policies.google.com/terms?hl=en.

9. Leverantörer av e-handel och betaltjänster

Behandling av data (kund- och avtalsdata)

Vi samlar in, bearbetar och använder personuppgifter endast i den utsträckning som är nödvändig för etablering, innehållsorganisation eller ändring av det rättsliga förhållandet (datainsamling). Dessa åtgärder vidtas på grundval av Art. 10. 6 punkt 1b, GDPR, som tillåter behandling av uppgifter för att fullgöra ett avtal eller före avtalsåtgärder. Vi samlar in, behandlar och använder personuppgifter om användningen av denna webbplats (användningsdata) endast i den utsträckning som detta är nödvändigt för att göra det möjligt för användare att använda tjänsterna och att fakturera för dem.

De insamlade kunduppgifterna ska raderas när beställningen har slutförts eller affärsrelationen har upphört. Detta ska inte påverka eventuella lagstadgade lagringsmandat.

Databehandling för reklamändamål

På grundval av artikel 6. § 1f i GDPR har den registeransvarige ett berättigat intresse av att behandla uppgifter i reklamsyfte. För att kunna använda en personlig kundstrategi förbehåller vi oss också rätten att använda förnamn, efternamn, födelsedatum, gata, postnummer, stad och namnsdag på denna rättsliga grund. Lagringstiden för personuppgifter i reklamsyfte ska härledas från principen om huruvida lagringen är nödvändig för reklammetoden. Vi följer principen att radera data senast två år efter det att ingen mer reklamanvändning har gjorts.

Egna reklamändamål och reklamändamål från tredje part

När du har ingått ett avtal med oss eller har fått reklammaterial skickat till dig, kommer vi att lista dig som en befintlig eller potentiell kund. I dessa fall behandlar vi ditt namn och adress för att skicka information om nya produkter och tjänster. Vi förbehåller oss rätten att, inom ramen för våra legitima intressen, överföra dina postkontaktuppgifter till avtalspartners från vår Curaden-grupp av företag och leverantörer av liknande produkter, som har valts ut särskilt noggrant av oss, så att även de kan informera dig om sina produkter.

Annonsering i linje med våra legitima intressen

För att säkerställa att du bara får reklaminformation som förmodligen är av intresse för dig kategoriserar och kompletterar vi din kundprofil med ytterligare information. Både statistisk information och information om dig personligen (t.ex. grundläggande uppgifter om din kundprofil) används för detta ändamål. Syftet är att förse dig med reklam som enbart är inriktad på dina faktiska eller förmodade behov och inte störa dig med ointressant reklam.

Hantering av reklammailen

Reklamutskicken tillhandahålls för vår räkning inom ramen för behandling av en tjänsteleverantör till vilken vi skickar dina uppgifter för detta ändamål.

Dataöverföring vid beställning för nätbutiker, återförsäljare och leveransen av varor

Vi delar personuppgifter med tredje part endast om detta är nödvändigt i samband med hanteringen av beställningen; till exempel med företag som anförtrotts transport av varor eller det finansiella institut som har till uppgift att behandla betalningar. All ytterligare överföring av uppgifter får inte ske eller ska endast ske om du uttryckligen har samtyckt till överföringen. All delning av dina uppgifter med tredje part i avsaknad av ditt uttryckliga medgivande, till exempel i reklamsyfte, ska inte ske.

Grunden för behandling av data är Art. 6 punkt 1b, GDPR, som tillåter behandling av uppgifter för att fullgöra ett avtal eller för åtgärder före avtalet.
 

Dataöverföring vid beställning av tjänster och digitalt innehåll

Vi delar personuppgifter med tredje part endast om detta är nödvändigt i samband med hanteringen av beställningen; till exempel med det finansinstitut som har till uppgift att behandla betalningar.

All ytterligare överföring av uppgifter får inte ske eller ska endast ske om du uttryckligen har samtyckt till överföringen. All delning av dina uppgifter med tredje part i avsaknad av ditt uttryckliga medgivande, till exempel i reklamsyfte, ska inte ske.

Grunden för behandling av data är Art. 6 punkt 1b, GDPR, som tillåter behandling av uppgifter för att fullgöra ett avtal eller för åtgärder före avtalet.

Paypal

Bland andra alternativ kan vi på denna webbplats erbjuda betalning via PayPal. Leverantören av denna betalningshanteringstjänst är PayPal (Europa) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (nedan kallat "PayPal").

Om du väljer betalning via PayPal kommer vi att dela den betalningsinformation du anger med PayPal.

Den rättsliga grunden för delning av dina data med PayPal är Art. 6 punkt 1a, GDPR (samtycke) samt art. 6 punkt 1b, GDPR (behandling för att fullgöra ett avtal). Du har möjlighet att när som helst återkalla ditt samtycke till behandlingen av dina uppgifter. Ett sådant återkallande ska inte ha någon inverkan på effektiviteten av transaktioner för databehandling som tidigare ägt rum.

Klarna

Bland annat kan vi erbjuda betalning via Klarna tjänster på denna webbplats. Leverantör är Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm (nedan kallat Klarna).

Klarna erbjuder ett brett spektrum av betalningsalternativ (t.ex. betalning med delbetalning). Om du bestämmer dig för att betala via Klarna (Klarna kassalösning) samlar Klarna in personuppgifter från dig. För detaljer, se Klarnas dataskyddsdeklaration genom att följa denna länk: https://www.klarna.com/us/privacy-policy/.

Klarna använder cookies för att optimera användningen av Klarna kassalösningar. Optimering av kassalösningen utgör ett berättigat intresse enligt definitionen i artikel 6 punkt 1f, GDPR. Cookies är små textfiler som kan lagras på din enhet och som inte orsakar någon skada på din enhet. Informationen finns kvar på enheten tills du tar bort den. För mer information om användningen av Klarna cookies, följ denna länk: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/cookie/de_de/checkout.pdf.

Den rättsliga grunden för delning av dina data med PayPal är Art. 6 punkt 1a, GDPR (samtycke) samt art. 6 punkt 1b, GDPR (behandling för att fullgöra ett avtal). Du har möjlighet att när som helst återkalla ditt samtycke till behandlingen av dina uppgifter. Ett sådant återkallande ska inte ha någon inverkan på effektiviteten hos de transaktioner för databehandling som tidigare ägt rum.

omedelbar överföring Sofort

Bland andra alternativ kan vi erbjuda betaltjänsten som kallas "instant transfer Sofort" på denna webbplats. Leverantören av detta betalningsalternativ är Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, Tyskland (nedan kallat "Sofort GmbH").

Med hjälp av verktyget "instant transfer Sofort" får vi en betalningsbekräftelse från Sofort GmbH i realtid, vilket gör att vi omedelbart kan börja uppfylla våra skyldigheter gentemot dig.

När du väljer betalningsalternativet "instant transfer Sofort" måste du skicka en PIN-kod och en giltig TAN till Sofort GmbH, vilket gör att företaget kan logga in på ditt onlinebankkonto. Vid inloggning kommer Sofort GmbH att verifiera ditt kont

Cookie Declaration