Swiss premium oral care 

Välj ditt land Sverige
Fraktfritt över 400sek
Leverans inom 3 till 6 arbetsdagar
Säker betalning med 3D Secure

SEKRETESSPOLICY

1. Översikt över dataskydd

Allmän information

Följande information ger en lättförståelig översikt över vad som händer med dina personuppgifter när du besöker den här webbplatsen. Begreppet “personuppgifter” inbegriper alla uppgifter som kan användas för att identifiera dig personligen. För mer information om ämnet dataskydd, se vår dataskyddsförklaring som vi har inkluderat efter denna text.

Registrering av uppgifter på den här webbplatsen

Vem är ansvarig för registrering av uppgifter på denna webbplats (dvs. den “personuppgiftsansvariga”)?

Uppgifterna på den här webbplatsen behandlas av webbplatsens operatör, vars kontaktuppgifter finns under avsnittet “Information om ansvarig part (benämnd ‘personuppgiftsansvarig’ i GDPR)” i denna sekretesspolicy.

Hur registrerar vi dina uppgifter?

Vi insamlar dina uppgifter till följd av att du delar uppgifter med oss. Det kan till exempel vara uppgifter som du uppger i vårt kontaktformulär.

Andra uppgifter registreras av våra it-system automatiskt eller efter att du har samtyckt till registrering av dem under ditt besök på webbplatsen. Dessa uppgifter består huvudsakligen av tekniska uppgifter (t.ex. webbläsare, operativsystem eller tidpunkt då webbplatsen besöktes). Uppgifterna registreras automatiskt när du besöker den här webbplatsen.

För vilka ändamål använder vi dina uppgifter?

En del av uppgifterna sammanställs för att säkerställa att webbplatsen tillhandahålls utan fel. Andra uppgifter kan användas för att analysera ditt användarmönster.

Vilka rättigheter har du vad gäller dina uppgifter?

Du har rätt att när som helst få information om dina lagrade personuppgifters källa, mottagare och ändamål, utan att behöva betala någon avgift för sådana upplysningar. Du har också rätt att begära att dina uppgifter rättas eller raderas. Om du har lämnat samtycke till behandling av uppgifter kan du när som helst återkalla detta samtycke, vilket påverkar all framtida uppgiftsbehandling. Dessutom har du rätt att begära att behandlingen av dina uppgifter begränsas under vissa omständigheter. Vidare har du rätt att lämna in klagomål till behörig tillsynsmyndighet.

Tveka inte inför att när som helst kontakta oss om du har några frågor om detta eller andra dataskyddsrelaterade frågor.

Analysverktyg och verktyg från tredje part

Det finns en möjlighet att ditt besöksmönster kommer att analyseras statistiskt när du besöker den här webbplatsen. Sådana analyser utförs huvudsakligen med vad vi kallar analysprogram.

Se vår dataskyddsförklaring nedan för mer information om dessa analysprogram.

2. Allmän information och obligatorisk information

Dataskydd

Operatörerna bakom denna webbplats och dess sidor tar skyddet för dina personuppgifter på stort allvar. Därför hanterar vi dina personuppgifter som konfidentiella uppgifter och i enlighet med lagstadgade dataskyddsregler och denna dataskyddsförklaring.

Vid användning av den här webbplatsen insamlas ett antal olika personuppgifter. Personuppgifter innefattar uppgifter som kan användas för att identifiera dig personligen. Denna dataskyddsförklaring förklarar vilka uppgifter vi insamlar samt för vilka ändamål vi använder dessa uppgifter. Den förklarar också hur och för vilka ändamål uppgifterna insamlas.

Härmed meddelar vi att överföringen av uppgifter via internet (t.ex. genom e-postkommunikation) kan vara utsatt för säkerhetsluckor. Det är inte möjligt att fullständigt skydda uppgifter från åtkomst från tredje part.

Information om ansvarig part (benämnd “personuppgiftsansvarig” i GDPR)

Webbplatsens personuppgiftsansvariga är:

Curaden AG

Amlehnstrasse 22

6010 Kriens

Telefon: +41 (0) 41 319 45 00

Fax: +41 (0) 41 319 45 90

E-post: post@curaprox.se

Den personuppgiftsansvariga är den fysiska eller juridiska person som ensamt eller tillsammans med andra fattar beslut beträffande ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter (t.ex. namn, e-postadresser osv.).

Lagringstid

Såvida inte en mer specifik lagringstid har specificerats i denna sekretesspolicy kommer dina personuppgifter att finnas hos oss tills de inte längre behövs för det ändamål de insamlades för. Om du gör en berättigad begäran om radering eller återkallar ditt samtycke till behandling av uppgifter så kommer dina uppgifter att raderas, såvida vi inte har andra lagliga skäl till att lagra dina personuppgifter (t.ex. skatte- eller handelsrättsliga arkiveringstider). I det senare fallet kommer raderingen att ske efter att dessa skäl inte längre gäller.

Allmän information om den rättsliga grunden för behandling av uppgifter på den här webbplatsen

Om du har lämnat samtycke till behandling av uppgifter så behandlar vi dina personuppgifter med stöd av artikel 6.1 a GDPR eller artikel 9.2 a GDPR, om särskilda kategorier av personuppgifter behandlas enligt artikel 9.1 GDPR. I det fall ett uttryckligt samtycke har lämnats till överföring av personuppgifter till tredjeländer behandlas uppgifter också med stöd av artikel 49.1 a GDPR. Om du har lämnat samtycke till lagring av cookies eller till åtkomst till uppgifter på din enhet (t.ex. via digitalt fingeravtryck) så behandlas uppgifter dessutom med stöd av 25 § 1 st. TTDSG. Samtycket kan återkallas när som helst. Om dina uppgifter behövs för att fullgöra ett avtal eller för att genomföra åtgärder som föregår ett avtal så behandlar vi dina uppgifter med stöd av artikel 6.1 b GDPR. Om dina uppgifter behövs för att fullgöra en rättslig förpliktelse behandlar vi dina uppgifter dessutom med stöd av artikel 6.1 c GDPR. Därutöver kan behandlingen av uppgifter ske med stöd av vårt berättigade intresse i enlighet med artikel 6.1 f GDPR. I de följande styckena av denna sekretesspolicy finns information om de rättsliga grunder som är relevanta i varje enskilt fall.

Utnämning av dataskyddsombud

Vi har utnämnt ett dataskyddsombud för vårt företag.

Curaden AG

Amlehnstrasse 22

6010 Kriens

Telefon: +41 (0) 41 319 45 00

Fax: +41 (0) 41 319 45 90

E-post: post@curaprox.se

Information om överföring av uppgifter till USA och andra länder utanför EU

Vi använder bland annat verktyg från företag med hemvist i USA eller andra länder utanför EU som från ett dataskyddsperspektiv inte är säkra. Om dessa verktyg är aktiva kan dina personuppgifter eventuellt överföras till dessa länder utanför EU och behandlas där. Vi måste påpeka att en likvärdig nivå av dataskydd som inom EU inte kan garanteras i dessa länder. Till exempel så är företag i USA skyldiga att lämna ut personuppgifter till säkerhetsmyndigheterna och du som registrerad har inga möjligheter till rättslig prövning för att försvara dig i domstol. Det kan därför inte uteslutas att USA:s myndigheter (t.ex. Secret Service) kan komma att behandla, analysera och permanent lagra dina personuppgifter för övervakningsändamål. Vi har ingen kontroll över denna behandling.

Återkallande av samtycke till behandlingen av uppgifter

Många typer av uppgiftsbehandling är endast möjliga med ditt uttryckliga samtycke. Du kan också när som helst återkalla samtycke som du redan har lämnat. Lagligheten av uppgiftsinsamling som skett före återkallandet påverkas inte.

Rätt att göra invändningar mot insamling av personuppgifter i särskilda fall; rätt att göra invändningar mot direkt marknadsföring (artikel 21 GDPR)

I HÄNDELSE AV ATT UPPGIFTER BEHANDLAS MED STÖD AV ARTIKEL 6.1 E ELLER F GDPR HAR DU RÄTT ATT NÄR SOM HELST GÖRA INVÄNDNINGAR MOT BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER AV SKÄL SOM HÄRRÖR FRÅN DIN UNIKA SITUATION. DETTA GÄLLER OCKSÅ EVENTUELL PROFILERING SOM GRUNDAR SIG PÅ DESSA BESTÄMMELSER. SE DEN HÄR DATASKYDDSFÖRKLARINGEN FÖR ATT AVGÖRA PÅ VILKEN RÄTTSLIG GRUND EN VISS BEHANDLING AV UPPGIFTER SKER. OM DU GÖR EN INVÄNDNING KOMMER VI INTE LÄNGRE ATT BEHANDLA DE BERÖRDA PERSONUPPGIFTERNA SÅVIDA VI INTE KAN PÅVISA TVINGANDE SKYDDSVÄRDA SKÄL FÖR BEHANDLINGEN AV DINA UPPGIFTER SOM VÄGER TYNGRE ÄN DINA INTRESSEN, RÄTTIGHETER OCH FRIHETER ELLER OM BEHANDLINGENS SYFTE ÄR ATT FASTSTÄLLA, UTÖVA ELLER FÖRSVARA RÄTTSLIGA ANSPRÅK (INVÄNDNING ENLIGT ARTIKEL 21.1 GDPR).

OM DINA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAS FÖR DIREKT MARKNADSFÖRING HAR DU RÄTT ATT NÄR SOM HELST INVÄNDA MOT BEHANDLINGEN AV DINA BERÖRDA PERSONUPPGIFTER FÖR SÅDAN MARKNADSFÖRING. DETTA GÄLLER ÄVEN PROFILERING I DEN UTSTRÄCKNING SOM DEN HAR SAMBAND MED SÅDAN DIREKT MARKNADSFÖRING. OM DU GÖR EN INVÄNDNING KOMMER DINA PERSONUPPGIFTER DÄREFTER INTE LÄNGRE ANVÄNDAS FÖR ÄNDAMÅLET DIREKT MARKNADSFÖRING (INVÄNDNING ENLIGT ARTIKEL 21.2 GDPR).

Rätt att lämna in klagomål till behörig tillsynsmyndighet

I händelse av brott mot GDPR har de registrerade rätt att lämna in klagomål till behörig tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där de vanligtvis har sin hemvist, arbetsplats eller på den plats där det eventuella brottet skedde. Rätten att lämna in klagomål gäller oberoende av alla andra administrativa åtgärder eller domstolsförfaranden som finns att tillgå som rättsmedel.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att kräva att vi lämnar ut till dig eller till en tredje part alla uppgifter som vi behandlar automatiskt med stöd av ditt samtycke eller för att fullgöra ett avtal, i ett allmänt använt och maskinläsbart format. Om du kräver direkt överföring av uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig kommer detta att göras endast om det är tekniskt möjligt.

SSL- och/eller TLS-kryptering

Av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av konfidentiellt innehåll, så som inköpsorder eller förfrågningar som du skickar till oss som webbplatsoperatör, använder denna webbplats antingen ett SSL- eller TLS-krypteringsprogram. Du kan identifiera en krypterad anslutning genom att kontrollera om adressen i webbläsaren ändras från “http://” till “https://” och på förekomsten av låsikonen i webbläsarens adressfält.

Om SSL- eller TLS-krypteringen är aktiverad kan de uppgifter du skickar till oss inte läsas av tredje part.

Information om, rättelse och radering av uppgifter

Inom ramen för tillämplig lag har du rätt att när som helst kräva information om dina registrerade personuppgifter, deras ursprung och mottagare, samt ändamålet med behandlingen av dina uppgifter. Du kan också ha rätt att få dina uppgifter rättade eller raderade. Tveka inte inför att när som helst kontakta oss om du har frågor om detta ämne eller andra frågor om personuppgifter.

Rätt att kräva begränsning av behandlingen

Du har rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Du kan kontakta oss när som helst för att begära det. Rätten att kräva begränsning av behandlingen gäller i följande fall:

I den händelse att du bestrider riktigheten av de uppgifter som lagras av oss behöver vi vanligen lite tid för att bekräfta denna begäran. Medan utredningen pågår har du rätt att kräva att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter.

Om behandlingen av dina personuppgifter har genomförts eller genomförs på ett olagligt sätt har du möjlighet att kräva att behandlingen begränsas i stället för att kräva att uppgifterna raderas.

Om vi inte längre har behov av dina personuppgifter och du behöver dem för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk har du rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas i stället för att de raderas.

Om du har gjort en invändning enligt artikel 21.1 GDPR kommer dina rättigheter och våra rättigheter att vägas mot varandra. Så länge det inte har fastställts vems intressen som har företräde har du rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.

Om du har begränsat behandlingen av dina personuppgifter kan dessa uppgifter – med undantag för dess lagring – endast behandlas med ditt samtycke eller för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga språk eller för att skydda fysiska eller juridiska personers rättigheter, eller med hänsyn till ett allmänt intresse åberopat av Europeiska unionen eller en medlemsstat i EU.

3. Registrering av uppgifter på den här webbplatsen

Cookies

Vår webbplats och våra sidor använder vad som i branschen kallas “cookies”. Cookies är små textfiler som inte orsakar någon skada på din enhet. De lagras antingen tillfälligt under en sessions varaktighet (sessionscookies) eller så lagras de permanent på din enhet (permanenta cookies). Sessionscookies tas bort automatiskt när du avslutar ditt besök. Permanenta cookies ligger lagrade på din enhet tills du aktivt tar bort dem, eller så raderas de automatiskt av din webbläsare.

I vissa fall kan det hända att tredjepartscookies lagras på din enhet när du besöker vår webbplats (tredjepartscookies). Dessa cookies gör det möjligt för dig eller oss att utnyttja vissa tjänster som erbjuds av tredje part (t.ex. cookies för behandlingen av betaltjänster).

Cookies har en mängd olika funktioner. Många cookies är tekniskt nödvändiga eftersom vissa webbplatsfunktioner inte skulle fungera utan cookies (t.ex. varukorgsfunktionen eller att visa videor). Syftet med andra cookies kan vara att analysera användarmönster eller att visa reklammeddelanden.

Cookies som krävs för genomförandet av elektronisk kommunikation eller för att tillhandahålla vissa funktioner som du vill använda (t.ex. varukorgsfunktionen) eller de som är nödvändiga för att optimera (nödvändiga cookies) webbplatsen (t.ex. cookies som ger mätbara insikter i webbplatsens målgrupp) lagras med stöd av artikel 6.1 f GDPR, såvida ingen annan rättslig grund åberopas. Webbplatsens operatör har ett berättigat intresse av att lagra nödvändiga cookies för att säkerställa att operatörens tjänster tillhandahålls på ett tekniskt felfritt och optimerat sätt. Om ditt samtycke till lagring av cookies och liknande spårningstekniker har begärts sker behandlingen endast med stöd av det erhållna samtycket (artikel 6.1 a GDPR och 25 § 1 st. TTDSG). Detta samtycke kan återkallas när som helst.

Du kan ställa in din webbläsare på ett sådant sätt att du blir meddelad varje gång cookies sparas och tillåta att cookies godkänns endast i särskilda fall. Du kan också göra ett allmänt eller specifika undantag i godkännandet av cookies eller aktivera funktionen för automatisk radering av cookies när webbläsaren stängs. Om cookies inaktiveras kan webbplatsens funktion komma att begränsas.

I den händelse att tredjepartscookies används eller om cookies används för analysändamål kommer vi att särskilt meddela dig i anslutning till denna dataskyddspolicy och, vid behov, be om ditt samtycke.

Samtycke med Cookiebot

Vår webbplats använder en teknisk samtyckeslösning från Cookiebot för att erhålla ditt samtycke till lagring av cookies på din enhet eller för användningen av vissa tekniker och för att dokumentera detta på ett dataskyddsenligt sätt. Leverantören av denna teknik är Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Köpenhamn, Danmark (hädanefter “Cookiebot”).

När du besöker vår webbplats upprättas en anslutning till Cookiebots servrar i syfte att erhålla ditt samtycke och tillhandahålla andra förklaringar beträffande användningen av cookies. Cookiebot lagrar då en cookie i din webbläsare för att identifiera det samtycke du har lämnat eller dess återkallande. De uppgifter som insamlats på detta sätt lagras tills du begär att vi raderar dem, raderar Cookiebots cookie eller de inte längre behövs för det ändamål uppgifterna lagrades för. Obligatorisk lagring på grund av rättsliga förpliktelser påverkas inte.

Cookiebot används för att erhålla det samtycke som krävs enligt lagen för att använda cookies. Den rättsliga grunden för detta är artikel 6.1 c GDPR.

Behandling av uppgifter

Vi har slutit ett personuppgiftsbiträdesavtal (PUB) med ovannämnda leverantör. Detta är ett enligt dataskyddslagar obligatoriskt avtal som garanterar att de behandlar våra webbplatsbesökares personuppgifter endast enligt våra instruktioner och i enlighet med GDPR.

Kontaktformulär

Om du skickar förfrågningar till oss via vårt kontaktformulär kommer den informationen samt eventuella andra kontaktuppgifter som anges i kontaktformuläret att lagras av oss för att hantera din förfrågan och för det fall vi har ytterligare frågor. Vi delar inte de här uppgifterna utan ditt samtycke.

Behandlingen av dessa uppgifter stöder sig på artikel 6.1 b GDPR om din begäran har samband med fullgörandet av ett avtal eller om den är nödvändig för att genomföra åtgärder som föregår ett avtal. I alla andra fall stöder sig behandlingen på vårt berättigade intresse av effektiv behandling av förfrågningar som riktas till oss (artikel 6.1 f GDPR) eller på ditt avtal (artikel 6.1 a GDPR) om detta har begärts. Samtycket kan återkallas när som helst.

De uppgifter som du har angett i kontaktformuläret kommer att finnas hos oss tills du ber oss att radera uppgifterna, återkallar ditt samtycke till registrering av uppgifter eller de inte längre behövs för det ändamål uppgifterna registrerades för (t.ex. efter att vi har besvarat din förfrågan). Eventuella obligatoriska rättsliga bestämmelser, i synnerhet arkiveringstider, påverkas inte.

Begäran via e-post, telefon eller fax

Om du kontaktar oss via e-post, telefon eller fax kommer din förfrågan, inklusive alla tillhörande personuppgifter (namn, förfrågan) att lagras och behandlas av oss i syfte att behandla din förfrågan. Vi lämnar inte ut dessa uppgifter utan ditt samtycke.

Uppgifterna behandlas med stöd av artikel 6.1 b GDPR om din begäran har samband med fullgörandet av ett avtal eller är nödvändig för att genomföra åtgärder som föregår ett avtal. I alla andra fall behandlas uppgifterna med stöd av vårt berättigade intresse av effektiv behandling av förfrågningar som skickas till oss (artikel 6.1 f GDPR) eller med stöd av ditt samtycke (artikel 6.1 a GDPR) om ett sådant har erhållits. Samtycket kan återkallas när som helst.

De uppgifter som skickas till oss vid kontaktförfrågningar finns hos oss till du ber oss att radera dem, återkallar ditt samtycke eller de inte längre behövs för det ändamål de lagrades för (t.ex. efter att ha löst din förfrågan). Obligatoriska lagstadgade bestämmelser – i synnerhet lagstadgade arkiveringstider – påverkas inte.

Hubspot CRM

Vi använder Hubspot CRM på den här webbplatsen. Leverantören är Hubspot Inc. 25 Street, Cambridge, MA, 02141 USA (hädanefter Hubspot CRM).

Hubspot CRM gör det möjligt för oss att bland annat hantera befintliga och potentiella kunder och kundkontakter, att kommunicera med dig samt planera och utföra marknadsföringsaktiviteter som passar dina intressen. Hubspot CRM gör det möjligt för oss att samla, sortera och analysera kundinteraktioner via e-post, sociala medier eller telefon över flera olika kanaler. De personuppgifter som insamlas på detta sätt kan bedömas och användas för kommunikation med den potentiella kunden eller för marknadsföringsåtgärder (t.ex. utskick av nyhetsbrev). Hubspot CRM gör det också möjligt för oss att insamla och analysera våra kontakters användarbeteenden på vår webbplats.

Hubspot CRM används med stöd av artikel 6.1 f GDPR. Webbplatsens operatör har ett berättigat intresse av det mest effektiva kundhanteringssystemet och den mest effektiva kundkommunikationen. Om ett för ändamålet lämpligt samtycke har erhållits sker behandlingen endast med stöd av artikel 6.1 a GDPR och 25 § 1 st. TTDSG, i den mån samtycket inbegriper lagring av cookies eller åtkomst till uppgifter på användarens enhet (t.ex. digitalt fingeravtryck) i den betydelse som ges i TTDSG. Detta samtycke kan återkallas när som helst.

För mer information, se Hubspots sekretesspolicy:https://legal.hubspot.com/de/privacy-policy.

Överföring av uppgifter till USA sker med stöd av EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Mer information kan hittas här: https://www.hubspot.de/data-privacy/privacy-shield.

Behandling av uppgifter

Vi har slutit ett personuppgiftsbiträdesavtal (PUB) med ovannämnda leverantör. Detta är ett enligt dataskyddslagar obligatoriskt avtal som garanterar att de behandlar våra webbplatsbesökares personuppgifter endast enligt våra instruktioner och i enlighet med GDPR.

Registrering på den här webbplatsen

Du har möjlighet att registrera dig på den här webbplatsen för att kunna använda ytterligare funktioner på webbplatsen. Vi använder de uppgifter du angett endast för ändamålet att tillhandahålla det erbjudande eller tjänst du registrerat dig för. De uppgifter vi begär vid tidpunkten för registrering måste anges i sin fullständiga form. Registreringen kommer annars att avvisas.

För att meddela dig eventuella viktiga förändringar i vårt utbud eller vid eventuella tekniska förändringar använder vi den e-postadress som uppgavs under registreringsprocessen.

De uppgifter som angivits under registreringsprocessen behandlas med stöd av ditt samtycke (artikel 6.1 a GDPR).

De uppgifter som registreras vid registreringsprocessen lagras av oss så länge du är registrerad på denna webbplats. Därefter ska dessa uppgifter raderas. Obligatoriska lagstadgade plikter gällande arkiveringstider påverkas inte.

Registrering med Google

I stället för att registrera dig direkt på den här webbplatsen kan du registrera dig med Google. Leverantören av denna tjänst är Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

För registrera dig med Google behöver du bara ange ditt Google-namn och lösenord. Google identifierar dig och bekräftar din identitet gentemot vår webbplats.

När du loggar in med Google kan vi eventuellt använda vissa uppgifter i ditt konto för att fylla i din profil hos oss. Du avgör om du vill att dessa uppgifter ska användas och i sådant fall vilka uppgifter det ska gälla under Googles säkerhetsinställningar som du hittar här: https://myaccount.google.com/security och https://myaccount.google.com/permissions.

Den uppgiftsbehandling som sker i samband med registrering med Google sker med stöd av vårt berättigade intresse av att göra registreringsprocessen så enkel som möjligt för våra användare (artikel 6.1 f GDPR). Eftersom det är valfritt att använda registreringsfunktionen och användarna själva kan besluta om respektive åtkomstalternativ finns ingen uppenbar konflikt för de registrerade vad gäller vems rättigheter som väger tyngst.

Registrering med Facebook Connect

I stället för att registrera dig direkt på den här webbplatsen har du också möjlighet att registrera dig med Facebook Connect. Leverantören av denna tjänst är Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland. Enligt Facebooks förklaring överförs de insamlade uppgifterna till USA samt andra tredjeländer.

Om du beslutar dig för att registrera dig med Facebook Connect och klickar på knappen “Logga in med Facebook”/“Anslut med Facebook” kommer du automatiskt att anslutas till Facebooks plattform. Där kan du logga in med ditt användarnamn och lösenord. I och med detta länkas din Facebook-profil med denna webbplats och våra tjänster. Denna länk ger oss åtkomst till de uppgifter du har registrerat hos Facebook. Uppgifterna består huvudsakligen av följande:

Namn hos Facebook

Profilbild och omslagsfoto på Facebook

Omslagsfoto på Facebook 

E-postadress registrerad hos Facebook

Facebook-id

Vänlista på Facebook

Gilla-markeringar på Facebook (uppgifter om “likes”)

Födelsedatum

Kön

Land

Språk

Dessa uppgifter används för att skapa, tillhandahålla och anpassa ditt konto. 

Registrering via Facebook Connect och samhörande uppgiftsbehandling utförs med stöd av ditt samtycke (artikel 6.1 a GDPR). Du kan återkalla detta samtycke när som helst, vilket påverkar all framtida behandling därefter.

I den utsträckning personuppgifter insamlas på vår webbplats med hjälp av det verktyg som beskrivs här och vidarebefordras till Facebook är vi och Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland gemensamt ansvariga för behandlingen av uppgifter (artikel 26 GDPR). Det gemensamma ansvaret är begränsat till insamlingen av uppgifterna och dess vidarebefordran till Facebook. Den behandling som utförs av Facebook efter vidarebefordran är inte en del av det gemensamma ansvaret. De skyldigheter som åligger oss har fastställts i en överenskommelse om gemensam personuppgiftsbehandling. Avtalets lydelser kan hittas här: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Enligt denna överenskommelse ansvarar vi för att tillhandahålla integritetsinformationen vid användning av Facebook-verktyget och att implementeringen på vår webbplats sker på ett integritetssäkert sätt. Facebook ansvarar för Facebook-produkternas datasäkerhet. Du kan utöva den registrerades rättigheter (t.ex. begära information) gällande de uppgifter som behandlas av Facebook direkt emot Facebook. Om du utövar den registrerades rättigheter emot oss är vi skyldiga att vidarebefordra dem till Facebook.

Överföring av uppgifter till USA sker med stöd av EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Mer information kan hittas här: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://de-de.facebook.com/help/566994660333381 och https://www.facebook.com/policy.php.

För mer information, se Facebooks användarvillkor och Facebooks sekretesspolicyer. Använd de här länkarna för att komma åt denna information: https://www.facebook.com/about/privacy/ och https://www.facebook.com/legal/terms/.

4. Sociala medier

Sociala medier-element med Shariff

Vi använder element från sociala medier-nätverk på denna webbplats och dess sidor (t.ex. Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, Xing, LinkedIn och Tumblr).

I regel kan du känna igen dessa sociala medier-element på deras respektive logotyp. För att garantera sekretessen för uppgifterna på den här webbplatsen använder vi dessa element endast i kombination den så kallade “Shariff”-tjänsten. Denna applikation förhindrar att sociala medier-element som har bäddats in på webbplatsen överför personuppgifter till deras leverantör så fort du besöker vår webbplats.

En direktanslutning till leverantörens server får inte etableras innan du har aktiverat respektive sociala medier-element genom att klicka på den tillhörande knappen (vilket ger uttryck för ditt samtycke). Så snart du aktiverar sociala medier-elementet tar respektive leverantör emot information om att du har besökt denna webbplats tillsammans med din ip-adress. Om du samtidigt är inloggad på respektive leverantörs sociala medier-konto (t.ex. Facebook) kan den respektive leverantören sammanföra besöket på den här webbplatsen med ditt användarkonto.

Aktivering av tillägget utgör ett uttryck för samtycke enligt artikel 6.1 a GDPR och 25 § 1 st. TTDSG. Du har möjlighet att återkalla detta samtycke när som helst, vilket påverkar all framtida behandling.

Denna tjänst används för att erhålla samtycke till användningen av viss teknik, vilket krävs av lagen. Den rättsliga grunden för detta är artikel 6.1 c GDPR.

Facebook

Vi har integrerat element från det sociala nätverket Facebook på denna webbplats. Leverantören av denna tjänst är Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland. Enligt Facebooks förklaring överförs de insamlade uppgifterna till USA samt andra tredjeländer.

En översikt över Facebooks sociala medier-element finns på följande länk: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Om sociala medier-elementet har aktiverats upprättas en direktanslutning mellan din enhet och Facebooks server. I och med detta mottar Facebook information som bekräftar ditt besök på denna webbplats tillsammans med din ip-adress. Om du klickar på Facebooks “Gilla”-knapp medan du är inloggad på ditt Facebook-konto kan du länka innehåll från denna webbplats till din Facebook-profil. Som en följd av detta kan Facebook sammankoppla ditt besök på denna webbplats med ditt användarkonto. Vi måste betona att vi som leverantör av webbplatsen inte mottar någon information om innehållet i de överförda uppgifterna eller dess användning av Facebook. För mer information, se Facebooks sekretesspolicy här: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.

Om ditt godkännande (samtycke) har erhållits sker användningen av ovannämnda tjänst med stöd av artikel 6.1 a GDPR och 25 § TTDSG (den tyska lagen om telekommunikation). Ett sådant samtycke kan återkallas när som helst. Om ditt samtycke inte har erhållits sker användningen av tjänsten med stöd av vårt berättigade intresse av att tillgängliggöra vår information så brett som möjligt på sociala medier.

I den utsträckning personuppgifter insamlas på vår webbplats med hjälp av det verktyg som beskrivs här och vidarebefordras till Facebook är vi och Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland gemensamt ansvariga för behandlingen av uppgifter (artikel 26 GDPR). Det gemensamma ansvaret är begränsat till insamlingen av uppgifterna och dess vidarebefordran till Facebook. Den behandling som utförs av Facebook efter vidarebefordran är inte en del av det gemensamma ansvaret. De skyldigheter som åligger oss har fastställts i en överenskommelse om gemensam personuppgiftsbehandling. Avtalets lydelser kan hittas här:https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Enligt denna överenskommelse ansvarar vi för att tillhandahålla integritetsinformationen vid användning av Facebook-verktyget och att implementeringen på vår webbplats sker på ett integritetssäkert sätt. Facebook ansvarar för Facebook-produkternas datasäkerhet. Du kan utöva den registrerades rättigheter (t.ex. begära information) gällande de uppgifter som behandlas av Facebook direkt emot Facebook. Om du utövar den registrerades rättigheter emot oss är vi skyldiga att vidarebefordra dem till Facebook.

Överföring av uppgifter till USA sker med stöd av EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Mer information kan hittas här: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum,https://de-de.facebook.com/help/566994660333381 och https://www.facebook.com/policy.php.

Twitter

Vi har integrerat funktioner från sociala medier-plattformen Twitter på denna webbplats. Dessa funktioner levereras av Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irland.

Om sociala medier-elementet har aktiverats upprättas en direktanslutning mellan din enhet och Twitters server. Som en följd av detta mottar Twitter information om ditt besök på denna webbplats. Om du använder Twitter och funktionen “Retweeta” länkas webbplatser som du besöker med ditt Twitter-konto och görs synliga för andra användare. Vi måste poängtera att vi, som leverantörer av webbplatsen och dess sidor, inte har någon kännedom om innehållet i de uppgifter som överförs eller Twitters användning av dessa uppgifter. För mer information, se Twitters sekretesspolicy på: https://twitter.com/en/privacy.

Om ditt godkännande (samtycke) har inhämtats sker användningen av den ovannämnda tjänsten med stöd av artikel 6.1 a GDPR och 25 § TTDSG (den tyska lagen om telekommunikation). Ett sådant samtycke kan återkallas när som helst. Om ditt samtycke inte har erhållits sker användningen av tjänsten med stöd av vårt berättigade intresse av att tillgängliggöra vår information så brett som möjligt på sociala medier.

Överföring av uppgifter till USA sker med stöd av EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Mer information kan hittas här: https://gdpr.twitter.com/en/controller-to-controller-transfers.html.

Du kan återställa dina dataskyddsinställningar på Twitter under kontoinställningarna på: https://twitter.com/account/settings.

Instagram

Vi har integrerat funktioner från den offentliga medieplattformen Instagram på denna webbplats. Dessa funktioner tillhandahålls av Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland.

Om sociala medier-elementet har aktiverats upprättas en direktanslutning mellan din enhet och Instagrams server. Som en följd av detta mottar Instagram information om ditt besök på denna webbplats.

Om du är inloggad på ditt Instagram-konto kan du klicka på Instagram-knappen för att länka innehåll från denna webbplats på din Instagram-profil. Det gör det möjligt för Instagram att sammankoppla ditt besök på denna webbplats med ditt användarkonto. Vi måste poängtera att vi som leverantör av webbplatsen och dess sidor inte har någon kännedom om innehållet i de uppgifter som överförs eller Instagrams användning av dem.

Om ditt godkännande (samtycke) har inhämtats sker användningen av den ovannämnda tjänsten med stöd av artikel 6.1 a GDPR och 25 § TTDSG (den tyska lagen om telekommunikation). Ett sådant samtycke kan återkallas när som helst. Om ditt samtycke inte har erhållits sker användningen av tjänsten med stöd av vårt berättigade intresse av att tillgängliggöra vår information så brett som möjligt på sociala medier.

I den utsträckning personuppgifter insamlas på vår webbplats med hjälp av det verktyg som beskrivs här och vidarebefordras till Facebook eller Instagram är vi och Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland gemensamt ansvariga för behandlingen av uppgifter (artikel 26 GDPR). Det gemensamma ansvaret är begränsat till insamlingen av uppgifterna och dess vidarebefordran till Facebook eller Instagram. Den behandling som utförs av Facebook eller Instagram efter vidarebefordran är inte en del av det gemensamma ansvaret. De skyldigheter som åligger oss har fastställts i en överenskommelse om gemensam personuppgiftsbehandling. Avtalets lydelser kan hittas här: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Enligt denna överenskommelse ansvarar vi för att tillhandahålla integritetsinformationen vid användning av Facebook- eller Instagram-verktyget och att implementeringen på vår webbplats sker på ett integritetssäkert sätt. Facebook ansvarar för Facebook- eller Instagram-produkternas datasäkerhet. Du kan utöva den registrerades rättigheter (t.ex. begära information) gällande de uppgifter som behandlas av Facebook eller Instagram direkt emot Facebook. Om du utövar den registrerades rättigheter emot oss är vi skyldiga att vidarebefordra dem till Facebook.

Överföring av uppgifter till USA sker med stöd av EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Mer information kan hittas här: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://help.instagram.com/519522125107875 och https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

För mer information gällande detta, se Instagrams sekretesspolicy på: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

LinkedIn

Den här webbplatsen använder element från nätverket LinkedIn. Leverantören är LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irland.

Varje gång du besöker en sida på denna webbplats som innehåller ett element från LinkedIn upprättas en anslutning till LinkedIns servrar. LinkedIn meddelas om att du har besökt denna webbplats tillsammans med din ip-adress. Om du klickar på LinkedIns “Rekommendera”-knapp och samtidigt är inloggad på ditt LinkedIn-konto är LinkedIn i ett läge där de kan sammankoppla ditt besök på denna webbplats med ditt användarkonto. Vi måste poängtera att vi som leverantör av webbplatserna inte har någon kännedom om innehållet i de uppgifter som överförs eller LinkedIns användning av dem.

Om ditt godkännande (samtycke) har inhämtats sker användningen av den ovannämnda tjänsten med stöd av artikel 6.1 a GDPR och 25 § TTDSG (den tyska lagen om telekommunikation). Ett sådant samtycke kan återkallas när som helst. Om ditt samtycke inte har erhållits sker användningen av tjänsten med stöd av vårt berättigade intresse av att tillgängliggöra vår information så brett som möjligt på sociala medier.

Överföring av uppgifter till USA sker med stöd av EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Mer information kan hittas här: https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62538/datenubertragung-aus-der-eu-dem-ewr-und-der-schweiz?lang=en.

För mer information om detta, se LinkedIns sekretesspolicy på: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Xing

Denna webbplats använder element från nätverket Xing. Leverantören är New Work SE, Dammtorstrasse 30, 20354 Hamburg, Tyskland.

Varje gång en av våra webbplatser eller sidor innehåller element från Xing upprättas en anslutning till Xings servrar. Så vitt vi känner till leder inte detta till någon registrering av personuppgifter. I synnerhet lagrar inte tjänsten några ip-adresser eller analyserar användarmönster.

Om ditt godkännande (samtycke) har inhämtats sker användningen av den ovannämnda tjänsten med stöd av artikel 6.1 a GDPR och 25 § TTDSG (den tyska lagen om telekommunikation). Ett sådant samtycke kan återkallas när som helst. Om ditt samtycke inte har erhållits sker användningen av tjänsten med stöd av vårt berättigade intresse av att tillgängliggöra vår information så brett som möjligt på sociala medier.

För mer information om dataskydd och Xings delningsknapp, se Xings dataskyddsförklaring på:https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

5. Analysverktyg och annonsering

Google Taggstyrning

Vi använder Google Taggstyrning. Leverantören är Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Taggstyrning är ett verktyg som gör det möjligt för oss att integrera spårning och statistiska verktyg samt andra tekniker på vår webbplats. Google Taggstyrning skapar i sig självt inte några användarprofiler, lagrar inga cookies och utför inga analyser på egen hand. Verktyget hanterar och styr bara de verktyg som det är integrerat med. Däremot insamlar Google Taggstyrning din ip-adress, vilken dessutom kan överföras till Googles moderbolag i USA.

Google Taggstyrning används med stöd av artikel 6.1 f GDPR. Webbplatsens operatör har ett berättigat intresse av en snabb och okomplicerad integrering och administrering av diverse verktyg på webbplatsen. Om ett för ändamålet lämpligt samtycke har erhållits sker behandlingen endast med stöd av artikel 6.1 a GDPR och 25 § 1 st. TTDSG, i den mån samtycket inbegriper lagring av cookies eller åtkomst till uppgifter på användarens enhet (t.ex. digitalt fingeravtryck) i den betydelse som ges i TTDSG. Detta samtycke kan återkallas när som helst.

Google Analytics

Denna webbplats använder funktioner från webbanalystjänsten Google Analytics. Leverantören av denna tjänst är Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Analytics gör det möjligt för webbplatsoperatören att analysera webbplatsbesökarnas beteendemönster. För det syftet mottar webbplatsoperatören en mängd användaruppgifter, så som vilka sidor som besökts, tid tillbringad på sidan, använt operativsystem och användarens ursprung. Uppgifterna sammankopplas med ett användar-id som tilldelas varje webbplatsbesökares enhet.

Därutöver gör Google Analytics det möjligt för oss att registrera bland annat dina mus- och rullningsbeteenden. Google Analytics använder olika modelleringsmetoder för att utöka de insamlade uppgifterna och använder maskinlärningstekniker i analysen av data.

Google Analytics använder tekniker som gör det möjligt att känna igen användaren i syfte att analysera användares beteendemönster (t.ex. cookies eller digitalt fingeravtryck). Den information som registreras av Google om hur webbplatsen används överförs i regel till Googles servrar i USA, där de lagras.

Användningen av dessa tjänster sker med stöd av ditt samtycke i enlighet med artikel 6.1 a GDPR och 25 § 1 st. TTDSG. Du kan återkalla ditt samtycke när som helst.

Överföring av uppgifter till USA sker med stöd av EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Mer information kan hittas här: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Webbläsartillägg

Du kan förhindra att Google registrerar och behandlar dina uppgifter genom att ladda ner och installera det webbläsartillägg som finns tillgängligt på följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

För mer information om behandlingen av användares uppgifter med Google Analytics, se Googles förklaring om datasekretess på: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Google-signaler

Vi använder Google-signaler. Varje gång du besöker vår webbplats registrerar Google Analytics bland annat din plats, ditt sökförlopp och YouTube-förlopp samt demografiska uppgifter (besöksdata). Dessa uppgifter kan användas för anpassad annonsering med stöd av Google-signaler. Om du har ett Google-konto länkar Google-signaler dina besöksuppgifter med ditt Google-konto och använder dem för att skicka anpassade marknadsföringsmeddelanden till dig. Uppgifterna används också för att framställa anonymiserad statistik över våra besökares internetbeteende.

Behandling av avtalsuppgifter

Vi har slutit ett personuppgiftsbiträdesavtal med Google och fullföljer till fullo de tyska dataskyddsmyndigheternas stränga bestämmelser vid användningen av Google Analytics.

Google Analytics spårning av e-handel

Denna webbplats använder Google Analytics funktion “Spårning av e-handel”. Med stöd av Spårning av e-handel är webbplatsoperatören i ett läge där den kan analysera webbplatsbesökarnas köpbeteenden i syfte att förbättra operatörens marknadsföringskampanjer på nätet. Inom detta sammanhang spåras information såsom lagda beställningar, genomsnittliga ordervärden, fraktkostnader och tiden från det att en produkt visats till att ett köpbeslut fattats. Dessa uppgifter kan sammanföras av Google under ett transaktions-id som tilldelas respektive användare eller användares enhet.

Hotjar

Den här webbplatsen använder Hotjar. Leverantören är Hotjar Ltd., Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europa (webbplats: https://www.hotjar.com).

Hotjar är ett verktyg som används för att analysera ditt användarmönster på denna webbplats. Hotjar gör det möjligt för oss att till exempel registrera dina musrörelser, musklick och rullningsbeteende. Under denna process kan Hotjar också avgöra hur länge din muspekare befinner sig i en viss position. Utifrån denna information framställer Hotjar så kallade “heatmaps” (färgdiagram) som gör det möjligt att avgöra vilka delar av webbplatsen som webbplatsbesökaren särskilt överblickar.

Vi har också möjlighet att avgöra hur länge du har befunnit dig på webbplatsens sidor och när du lämnade. Vi kan också avgöra vid vilket tillfälle du upphörde med att fylla i ett kontaktformulär (så kallade konverteringstrattar).

Därutöver kan Hotjar användas för att erhålla direkt återkoppling från webbplatsbesökare. Denna funktion syftar till att förbättra webbplatsoperatörens erbjudande på webbplatsen.

Hotjar använder tekniker som gör det möjligt att känna igen användaren i syfte att analysera användarens beteendemönster (t.ex. cookies eller användning av digitalt fingeravtryck).

Om ditt godkännande (samtycke) har inhämtats sker användningen av den ovannämnda tjänsten med stöd av artikel 6.1 a GDPR och 25 § TTDSG (den tyska lagen om telekommunikation). Ett sådant samtycke kan återkallas när som helst. Om ditt samtycke inte erhålls sker användningen av tjänsten med stöd av artikel 6.1 f GDPR. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av att analysera användarmönster för att optimera både webbplatsens presentation och operatörens marknadsföringsaktiviteter.

Inaktivering av Hotjar

Om du vill inaktivera Hotjars registrering av uppgifter, klicka på länken nedan och följ instruktionerna: https://www.hotjar.com/policies/do-not-track/.

Tänk på att du måste inaktivera Hotjar separat för varje webbläsare och varje enhet.

För mer information om Hotjar och de uppgifter som registreras, se Hotjars dataskyddsförklaring på följande länk: https://www.hotjar.com/privacy.

Behandling av uppgifter

Vi har slutit ett personuppgiftsbiträdesavtal (PUB) med ovannämnda leverantör. Detta är ett enligt dataskyddslagar obligatoriskt avtal som garanterar att de behandlar våra webbplatsbesökares personuppgifter endast enligt våra instruktioner och i enlighet med GDPR.

WP Statistics

Denna webbplats använder analysverktyget WP Statistics för att statistiskt analysera besök. Leverantören är Veronalabs, ARENCO Tower, 27th Floor, Dubai Media City, Dubai, Dubai 23816, Förenade arabemiraten (https://veronalabs.com).

WP Statistics kan användas för att analysera hur vår webbplats används. För detta registrerar WP Statistics bland annat loggfiler (ip-adresser, hänvisare, webbläsare som använts, användarens ursprung och sökmotor som använts) och åtgärder som webbplatsbesökarna utför på webbplatsen (t.ex. klick och visningar).

De uppgifterna som samlas in med WP Statistics lagras endast på våra egna servrar.

Verktyget används med stöd av artikel 6.1 f GDPR. Vi har ett berättigat intresse av anonymiserad analys av användarnas beteenden för att kunna optimera både våra webbplatser och vår annonsering. Om ett för ändamålet lämpligt samtycke har erhållits sker behandlingen endast med stöd av artikel 6.1 a GDPR och 25 § 1 st. TTDSG, i den mån samtycket inbegriper lagring av cookies eller åtkomst till uppgifter på användarens enhet (t.ex. digitalt fingeravtryck) i den betydelse som ges i TTDSG. Detta samtycke kan återkallas när som helst.

Google Ads

Webbplatsens operatör använder Google Ads. Google Ads är ett internetbaserat marknadsföringsprogram från Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Ads gör det möjligt för oss att visa annonser i Googles sökmotor och på tredjepartswebbplatser, om användaren angivit vissa sökord på Google (sökordsinriktning). Det är också möjligt att skapa riktade annonser utifrån de användaruppgifter Google har (t.ex. platsdata och intressen; målgruppsinriktning). Som webbplatsoperatör kan vi analysera dessa data kvantitativt, till exempel genom att analysera vilka sökord som ledde till en visning av våra annonser och hur många annonser som ledde till ett klick.

Användningen av dessa tjänster sker med stöd av ditt samtycke i enlighet med artikel 6.1 a GDPR och 25 § 1 st. TTDSG. Du kan återkalla ditt samtycke när som helst.

Överföring av uppgifter till USA sker med stöd av EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Mer information kan hittas här: https://policies.google.com/privacy/frameworks och https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Google AdSense (icke-anpassade)

Denna webbplats använder Google AdSense, en tjänst för att bädda in annonser som tillhandahålls av Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Vi använder Google AdSense i det “icke-anpassade” läget. Till skillnad från i det anpassade läget baseras inte annonser på tidigare användarmönster och tjänsten skapar inte en användarprofil över dig. I stället använder tjänsten så kallad “kontextbaserad information” för att välja de annonser som visas för dig. De valda annonserna baseras således på till exempel din plats, innehållet på den webbplats du besöker för tillfället eller de sökord du använder. För att läsa mer om de distinkta skillnaderna mellan anpassad inriktning och icke-anpassad inriktning med Google AdSense kan du klicka på följande länk: https://support.google.com/adsense/answer/9007336.

Tänk på att om Google AdSense används i det icke-anpassade läget så är det möjligt att cookies lagras eller att jämförbara spårningstekniker används (t.ex. digitala fingeravtryck).

Användningen av dessa tjänster sker med stöd av ditt samtycke i enlighet med artikel 6.1 a GDPR och 25 § 1 st. TTDSG. Du kan återkalla ditt samtycke när som helst.

Överföring av uppgifter till USA sker med stöd av EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Mer information kan hittas här: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Du kan på egen hand justera annonseringsinställningarna i ditt användarkonto. Detta kan göras genom att klicka på länken nedan och sedan logga in: https://adssettings.google.com/authenticated.

För mer information om Googles annonseringstekniker kan du klicka här: https://policies.google.com/technologies/ads och https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Google remarketing

Denna webbplats använder Google Analytics remarketingfunktioner. Leverantören av dessa tjänster är Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Remarketing analyserar ditt användarmönster på vår webbplats (t.ex. klick på specifika produkter) i syfte att tilldela en viss annonseringsmålgrupp för att sedan visa passande onlineerbjudanden för dig när du besöker andra onlineerbjudanden (remarketing eller retargeting).

Därutöver är det möjligt att länka den skapade annonseringsmålgruppen med Googles enhetsbaserade remarketingfunktioner. Det gör det möjligt att visa anpassade, intressebaserade annonseringsmeddelanden, beroende på din tidigare användning och besöksmönster på en viss enhet (t.ex. mobiltelefon) på ett sätt som är anpassat för dig så väl som din enhet (t.ex. surfplatta eller dator).

Om du har ett Google-konto har du möjlighet att invända mot anpassade annonser på följande länk: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Användningen av dessa tjänster sker med stöd av ditt samtycke i enlighet med artikel 6.1 a GDPR och 25 § 1 st. TTDSG. Du kan återkalla ditt samtycke när som helst.

För mer information och relevanta dataskyddslagar, se Googles integritetspolicyer på: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=en.

Skapande av målgrupper med Google kundmatchning

För skapandet av målgrupper använder vi bland annat Googles remarketingfunktion kundmatchning. För att åstadkomma detta överför vi vissa kunduppgifter (t.ex. e-postadresser) från våra kundlistor till Google. För varje kund som är Google-användare och inloggad på sitt Google-konto visas matchande annonseringsmeddelanden i Googles nätverk (t.ex. YouTube, Gmail eller i en sökmotor).

Google konverteringsspårning

Denna webbplats använder Google konverteringsspårning. Leverantören av denna tjänst är Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Med stöd av Google konverteringsspårning är vi i ett läge där vi kan avgöra om användaren har utfört vissa åtgärder. Till exempel kan vi analysera vilka knappar på vår webbplats som har klickats på och hur ofta samt vilka produkter som bedöms eller köps med en viss regelbundenhet. Ändamålet med dessa uppgifter är att framställa konverteringsstatistik. Vi lär oss hur många användare som har klickat på våra annonser och vilka åtgärder de har genomfört. Vi tar inte emot några uppgifter som kan identifiera användarna personligen. Vad gäller Google använder de cookies eller liknande spårningsteknik för att utföra identifieringen.

Användningen av dessa tjänster sker med stöd av ditt samtycke i enlighet med artikel 6.1 a GDPR och 25 § 1 st. TTDSG. Du kan återkalla ditt samtycke när som helst.

För mer information om Googles konverteringsspårning, se Googles integritetspolicy på: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Google DoubleClick

Denna webbplats använder funktioner från Google DoubleClick. Leverantören är Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, (hädanefter “DoubleClick”).

DoubleClick används för att visa intressebaserade annonser i Googles nätverk. Med hjälp av DoubleClick kan annonser anpassas efter intressena hos den person som annonsen visas för. Till exempel kan våra annonser dyka upp i Googles sökresultat eller i banners förknippade med DoubleClick.

För att kunna visa annonsmaterial som passar användarna måste DoubleClick känna igen varje användare så att de kan sammankoppla användaren med besökta webbplatser, klick och andra uppgifter om användarmönster. DoubleClick använder cookies eller liknande spårningsteknik (t.ex. digitalt fingeravtryck) för att göra detta. De registrerade uppgifterna förs samman i en användarprofil under pseudonym så att intressebaserade annonser kan visas.

Användningen av dessa tjänster sker med stöd av ditt samtycke i enlighet med artikel 6.1 a GDPR och 25 § 1 st. TTDSG. Du kan återkalla ditt samtycke när som helst.

För mer information om hur du invänder mot de annonser som visas av Google, se följande länkar: https://policies.google.com/technologies/ads och https://adssettings.google.com/authenticated.

Facebook-pixel

För att mäta konverteringsfrekvenser använder denna webbplats Facebooks spårningspixel. Leverantören av denna tjänst är Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland. Enligt Facebooks förklaring överförs de insamlade uppgifterna till USA samt andra tredjeländer.

Verktyget gör det möjligt att spåra sidornas besökare efter att de har länkats till leverantörens webbplats till följd av att ha klickat på en Facebook-annons. Det gör det möjligt att analysera effektiviteten av Facebook-annonser för statistiska ändamål och marknadsundersökningsändamål och optimera framtida annonseringskampanjer.

För oss som operatörer av denna webbplats är de insamlade uppgifterna anonyma. Vi är inte i ett läge där vi kan dra några slutsatser gällande användarnas identitet. Däremot registrerar och behandlar Facebook uppgifterna, för att göra det möjligt att göra en koppling till användarens profil. Facebook är i också i ett läge där de kan använda uppgifterna för deras egna marknadsföringsändamål i enlighet med Facebooks sekretesspolicy. Det gör att Facebook kan visa annonser på Facebooks sidor så väl som på platser utanför Facebook. Vi som operatör har ingen kontroll över hur den typen av uppgifter används.

Användningen av dessa tjänster sker med stöd av ditt samtycke i enlighet med artikel 6.1 a GDPR och 25 § 1 st. TTDSG. Du kan återkalla ditt samtycke när som helst.

Överföring av uppgifter till USA sker med stöd av EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Mer information kan hittas här: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum och https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

I den utsträckning personuppgifter insamlas på vår webbplats med hjälp av det verktyg som beskrivs här och vidarebefordras till Facebook är vi och Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland gemensamt ansvariga för behandlingen av uppgifter (artikel 26 GDPR). Det gemensamma ansvaret är begränsat till insamlingen av uppgifterna och dess vidarebefordran till Facebook. Den behandling som utförs av Facebook efter vidarebefordran är inte en del av det gemensamma ansvaret. De skyldigheter som åligger oss har fastställts i en överenskommelse om gemensam personuppgiftsbehandling. Överenskommelsens lydelser kan hittas här: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Enligt denna överenskommelse ansvarar vi för att tillhandahålla integritetsinformationen vid användning av Facebook-verktyget och att implementeringen på vår webbplats sker på ett integritetssäkert sätt. Facebook ansvarar för Facebook-produkternas datasäkerhet. Du kan utöva den registrerades rättigheter (t.ex. begära information) gällande de uppgifter som behandlas av Facebook direkt emot Facebook. Om du utövar den registrerades rättigheter emot oss är vi skyldiga att vidarebefordra dem till Facebook.

I Facebooks sekretesspolicyer hittar du mer information om skyddet för din integritet: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Du kan också inaktivera återmarknadsföringsfunktionen “anpassade målgrupper” i avsnittet annonsinställningar här: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Du måste då först logga in på Facebook.

Om du inte har ett Facebook-konto kan du inaktivera all användarbaserad annonsering från Facebook på European Interactive Digital Advertising Alliances webbplats: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

LinkedIn Insight Tag

Denna webbplats använder LinkedIns Insight Tag. Tjänsten tillhandahålls av LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irland.

Behandling av uppgifter med LinkedIn Insight Tag

Vi använder LinkedIn Insight Tag för att erhålla information om besökarna på vår webbplats. Om en webbplatsbesökare är registrerad hos LinkedIn kan vi analysera besökarens huvudsakliga uppgifter gällande sysselsättning (t.ex. karriärnivå, företagets storlek, land, plats, bransch, yrkestitel) för att på ett bättre sätt rikta vår webbplats till relevant målgrupp. Vi kan också använda LinkedIn Insight Tag för att mäta huruvida besökare på vår webbplats gör köp eller utför andra åtgärder (konverteringsmätning). Konverteringsmätning kan också utföras mellan enheter (t.ex. från dator till surfplatta). LinkedIn Insight Tag har också en retargetingfunktion som gör att vi kan visa riktade annonser till våra webbplatsbesökare utanför webbplatsen. Enligt LinkedIn sker ingen identifiering av mottagaren.

LinkedIn själva insamlar också loggfiler (URL, hänvisar-URL, enhets- och webbläsaruppgifter och tidpunkt för besöket). Ip-adresserna förkortas eller (om de används för att nå ut till LinkedIn-medlemmar mellan enheter) hashas (pseudonymiseras). LinkedIn-medlemmarnas direkta identifikatorer raderas av LinkedIn efter sju dagar. Återstående pseudonymiserade uppgifter raderas sedan inom 180 dagar.

De uppgifter som insamlas av LinkedIn kan inte sammankopplas med någon viss individ av oss som webbplatsoperatör. LinkedIn lagrar webbplatsbesökarnas insamlade personuppgifter på deras servrar i USA och använder dem för deras egna marknadsföringsaktiviteter. För mer information, se LinkedIns sekretesspolicy på: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy#choices-oblig.

Rättslig grund

Om ditt godkännande (samtycke) har inhämtats sker användningen av den ovannämnda tjänsten med stöd av artikel 6.1 a GDPR och 25 § TTDSG (den tyska lagen om telekommunikation). Ett sådant samtycke kan återkallas när som helst. Om ditt samtycke inte har erhållits sker användningen av tjänsten med stöd av artikel 6.1 f GDPR. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av effektiva annonseringskampanjer som inbegriper användningen av sociala medier.

Överföring av uppgifter till USA sker med stöd av EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Mer information kan hittas hä

Cookie Declaration